Tenis ziemny

  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO PRZY UL.GRODZKIEJ

1.     Obiekt sportowy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

2.     Na obiekcie sportowym znajdują się:

-  kort tenisowy

-  boisko wielofunkcyjne  mogące być wykorzystywane jako kort tenisowy oraz boisko do siatkówki lub koszykówki

3.     Obiekt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.     Użytkowanie obiektu sportowego dopuszcza się wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nie zagrażających bezpieczeństwu.

5.     W trakcie korzystania z obiektu należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką sportową.

6.     Na obiekcie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i wprowadzania zwierząt.

7.     Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego obuwia sportowego.

8.     Obiekt jest czynny codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 października od godz. 10:00 do zmierzchu – max do godz. 20:00. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych.

9.     Kort lub boisko na obiekcie udostępniane są odpłatnie wg następujących stawek:

          - dla członków SM Podzamcze i ich rodzin - 8,00 zł/h

           - dla osób pozostałych – 20,00 zł/h

10.   Do pobierania opłat upoważnione są osoby reprezentujące Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze (OSK SM Podzamcze) w Wałbrzychu.

11.  Odpłatne udostępnienie kortu lub boiska następuje po uprzedniej telefonicznej rezerwacji dokonanej w dzień powszedni, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: nr tel. 74 66 56 982 lub 533 237 847.

12.   Dopuszcza się możliwość udostępnienia kortu lub boiska w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji  wyłącznie w godzinach niezarezerwowanych i niekolidujących z ustalonymi harmonogramami pracy pracowników OSK SM Podzamcze.

13.   Jedna osoba może mieć udostępniony kort lub boisko max na 2 h, chyba że w kolejnych godzinach danego dnia nie ma osób zainteresowanych udostępnieniem.

14.  Użytkujący obiekt przebywają na nim na własne ryzyko.

15.   Użytkujący obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczony lub uszkodzony osprzęt stanowiący wyposażenie obiektu.

16.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie odpowiada za pozostawione i zaginione rzeczy na obiekcie.

17.    Osobą odpowiedzialną za obiekt jest instruktor ds. sportu OSK SM Podzamcze.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą nr 13/9/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

   

   

 

 

 

do góry  |