AKTUALNOŚCI
  

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za używanie lokalu:


    

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu pragnie Państwu przypomnieć o zasadach dotyczących wnoszenia opłat za używanie lokalu:

  • opłaty za używanie lokali mieszkalnych i garaży winny być wnoszone za bieżący miesiąc, nie później niż do 25-tego  dnia danego miesiąca,
  • terminem spełnienia świadczenia jest data wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni,
  • od opłat wnoszonych po terminie Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe. Naliczanie odsetek za zwlokę nalicza się od pierwszego dnia następnego miesiąca po upływie terminu płatności, 
  • opłaty za lokale użytkowe winny być wnoszone za bieżący miesiąc a terminach określonych w umowach,
  • przy zaległościach związanych z użytkowaniem lokalu, wnoszone opłaty oraz nadpłaty powstające po rozliczeniu mediów - w przypadku, kiedy wpłacający nie określi, którego ze zobowiązań dotyczy wpłata lub nie zadysponuje nadpłatę niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia zaliczek - Spółdzielnia zalicza płatność oraz ewentualną nadpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego.
  • W przypadku zaległości związanych z użytkowaniem lokalu, wnoszone opłaty oraz nadpłaty pozostające po rozliczeniu mediów - w przypadku, kiedy wpłacający nie określi, którego ze zobowiązań dotyczy wpłata lub nie zadysponuje nadpłatę niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia zaliczek - Spółdzielnia w pierwszej kolejności pokrywa należność główną, a następnie należności uboczne (odsetki koszty poniesione na windykacje należności oraz koszty zastępstwa procesowego).

 

  

do góry  |