PRAKTYCZNE PORADY DLA MIESZKAŃCÓW
  

Informacja o formalnościach jakie należy dopełnić przy obrocie lokalami mieszkalnymi


    

W przypadku posiadania:

·         spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu podlega ono jedynie zamianie, nie można go sprzedać ani darować.

·         spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu podlega ono sprzedaży, darowiźnie lub zamianie. Czynności te wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Spółdzielnia wystawi dla tego lokalu zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu – zaświadczenie takie będzie wymagane przez notariusza przy sporządzaniu umowy oraz przez bank w przypadku załatwiania formalności kredytowych przez kupujących.

·         lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (odrębną własność) podlega ono sprzedaży, darowiźnie lub zamianie. Czynności te wymagają zachowania formy aktu notarialnego. W przypadku odrębnej własności lokalu należy posługiwać się aktualnym wypisem z księgi wieczystej lokalu.

Jakich formalności należy dopełnić w Spółdzielni przy nabyciu tytułu prawnego do lokalu (kupno, darowizna, zamiana)?

Osoba, która nabyła tytuł prawny do lokalu powinna dopełnić następujących formalności:

·         dostarczyć tytuł prawny do lokalu do Spółdzielni Mieszkaniowej – Akt Notarialny lub Postanowienie/Wyrok Sądu,

·         w przypadku chęci przystąpienia w poczet członków – złożyć deklarację członkowską oraz wpłacić udział członkowski (100 zł) i wpisowe (100 zł); przystąpienie w poczet członków jest obowiązkowe przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu, dobrowolne przy własnościowym prawie do lokalu i odrębnej własności. Informacja o kompetencjach wynikających z pozostania członkiem Spółdzielni dostępna  jest  na  Naszej stronie internetowej : CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI.

Jakich formalności należy dopełnić w Spółdzielni przy zbyciu tytułu prawnego do lokalu?

·         wypowiedzieć członkostwo – w przypadku, gdy osoba zbywająca nie zamierza nabywać innego lokalu w zasobach Naszej Spółdzielni,

·            dokonać rozliczeń płatności związanych z użytkowaniem lokalu.

 

Wszelkich formalności należy dopełnić w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 25 /na parterze/ W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (74 664 72 53).

W jaki sposób można dokonać przekształcenia posiadanego prawa do lokalu na odrębną własność?

                        Osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie posiadanego prawa na odrębną własność - w tym celu należy złożyć wniosek, który dostępny jest w pokoju nr 25 lub na stronie internetowej spółdzielni. Spółdzielnia na piśmie określa szczegółowe warunki, jakie należy spełnić celem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu ( m in. spłata przypadającej na lokal części zobowiązań związanych z budową, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a także spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ). Po spełnieniu powyższych warunków uzgadniany jest termin sporządzenia  notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli tytuł prawny do lokalu należy do więcej niż jednej osoby wniosek składany jest przez wszystkie uprawnione osoby i akt notarialny podpisują wszystkie z nich, chyba że wyznaczona osoba posiada notarialne pełnomocnictwo       do dokonania w imieniu pozostałych osób czynności związanych z wyodrębnieniem lokalu.

W jaki sposób można otrzymać zaświadczenie o lokalu ze Spółdzielni?

Prośbę o wydanie zaświadczenia należy złożyć na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta, parter, pokój nr 25.

            Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura :

·       zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do lokalu (oprócz odrębnej własności) oraz braku zaległości w opłatach, telefon 74 664 72 53

·       zaświadczenie o braku zaległości w opłatach dla lokalu wyodrębnionego, telefon 74  665 69 74 

Zaświadczenie wydawane jest osobie, która posiada tytuł prawny do lokalu.

Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu może zgłosić (tylko osobiście) pracownikowi Spółdzielni, że zaświadczenie odbierze wskazana przez nią inna osoba.

Spółdzielnia nie pobiera opłat za wydanie zaświadczenia.

 


 

  

do góry  |