ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA MEDIA
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)


  
 

Podstawę rozliczania kosztów za media z użytkownikami indywidualnymi stanowią obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy.

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY:

WODA ZIMNA i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zasady rozliczania kosztów za dostawę wody zimnej i odprowadzanie ścieków określa Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

W przypadku, jeżeli zmiana taryfy nastąpi w innym terminie niż ostatni dzień miesiąca Regulamin (§5 pkt 4) dopuszcza rozliczenie kosztów bez dodatkowego odczytu, poprzez wyliczenie średniego zużycia wody wg dni poboru w czasie obowiązywania poprzedniej i nowej ceny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" w dniu 11 czerwca 2018r. na wniosek WZWiK zatwierdziło na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stawka opłaty za urządzenia wodno - kanalizacyjne przez cały czas trwania taryfy pozostanie na dotychczasowym, niezmienionym poziomie, tj. 19,95 zł/m-c.

Ceny za wodę wodociągową zimną i odprowadzanie ścieków zróżnicowano w poszczególnych okresach 

Czytaj więcej:

Po analizie rozliczenia kosztów zużycia wody za okres I-V 2020 po raz kolejny odnotowano przypadki lokali, w których wystąpiła niedopłata za wodę.

Przyczyny braku równowagi pomiędzy zaliczką z rzeczywistymi kosztami są różne, np.:

  1. W większości przypadków niedopłata spowodowana jest nie zgłoszeniem zwiększenia liczby osób zamieszkujących w lokalu (np. urodzenie dziecka lub wynajem lokalu większej liczbie osób niż wcześniej zamieszkujących).

  2. Niejednokrotnie awaria urządzeń powoduje znaczny wzrost zużycia wody. Zatem przypominamy o sprawdzaniu przez użytkownika instalacji wod-kan w lokalu i naprawianiu zepsutych uszczelek, płuczki w toalecie. Za wszelkie wycieki wody w lokalu odpowiada użytkownik.

W niektórych lokalach bez osób zgłoszonych do zamieszkiwania wodomierze zarejestrowały pobór wody. Kontrole wykazały, iż wodomierze są sprawne i funkcjonują prawidłowo.

Ponadto lokale, w których nie zgłoszono rzeczywistej liczby zamieszkujących osób nie wnoszą opłat za gospodarowanie odpadami oraz gazu, tym samym nie partycypują w kosztach wywozu odpadów komunalnych oraz w kosztach gazu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie.

Przypominamy, iż w dowolnym czasie można zwiększyć opłatę zaliczkową za wodę, co pomoże w zrównoważeniu rzeczywistych kosztów i zaliczek wnoszonych przez użytkownika oraz zapobiegnie czasowemu przeniesieniu kosztów za zużytą wodę na pozostałych mieszkańców danej nieruchomości.

Czytaj: Ile wody zużywasz ..... Poniższy artykuł powstał w ramach akcji #NiechZyjePlaneta, zachęcającej Polaków do zmiany nawyków w codziennym życiu. Podejmij z nami wyzwanie!

Artykuł w załączniku

 

PODGRZANIE WODY

Koszt podgrzania wody zależny jest od kosztów energii cieplnej (Taryfa PEC S.A. Wałbrzych). Zasady rozliczenia wody podgrzanej określono w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' w Wałbrzychu.

Opłata zaliczkowa za podgrzanie wody od dnia 01.01.2020r. wynosi 21,23 zł/m3/m-c.
Koszt ciepłej wody to razem koszt wody zimnej wodociągowej i odprowadzania ścieków oraz koszt podgrzania tej wody (15,70 + 21,23 = 36,93 [zł/m3]).

Czytaj więcej:

  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA:

Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

Czytaj więcej:

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW GAZU:

Podstawą prawną rozliczeń kosztów gazu z indywidualnymi użytkownikami jest Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Kontynuując realizację zadań określonych w Programie działania Spółdzielni na lata 2016-2020 w zakresie różnicowania stawek opłat zaliczkowych w poszczególnych budynkach, po szczegółowej analizie zużycia gazu w budynku i liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania, od 01.01.2018r. wprowadzono nową wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zużycia gazu dostarczanego do lokali w zasobach Spółdzielni, która nadal obowiązuje.

Wynegocjowane przez Spółdzielnię promocyjne ceny za paliwo gazowe na okres VI-XII 2016r. i 2017r. , a następnie na lata 2018 – 2019, a także obniżenie opłat dystrybucyjnych przez PGNiG w 2019r. oraz zmniejszenie zużycia gazu przez mieszkańców miały wpływ na utrzymanie opłat zaliczkowych na niezmienionym poziomie.

Wysokość opłat zaliczkowych zostanie ponownie zweryfikowana na poszczególnych budynkach po zakończeniu I kwartału 2020r.
(zał.3: Zestawienie opłat zaliczkowych za gaz dostarczany do lokali mieszkalnych od 01.01.2018 r. ).

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ( parter O S K - pok. 25) udziela wyjaśnień m.in :

  • w sprawach TECHNICZNYCH (dot. wodomierzy, grzejników ) - tel. 74/66 56 959 lub -962
  • o SPOSOBIE ROZLICZANIA kosztów zakupu i dostawy mediów - tel. 74/66 56 976 (woda, gaz) ; 74/66 47 251 (ogrzewanie, energia elektryczna w części wspólnej budynku)
  • informacja o STANIE KONTA FINANSOWEGO (czynsze, windykacja) - tel. 74/66 56 974

 


 

  

do góry  |