ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA MEDIA
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)


  
 

Podstawę rozliczania kosztów za media z użytkownikami indywidualnymi stanowią obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy.

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY:

Zasady rozliczania kosztów za dostawę wody zimnej i odprowadzanie ścieków określa Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu

W przypadku, jeżeli zmiana taryfy nastąpi w innym terminie niż ostatni dzień miesiąca Regulamin (§5 pkt 4) dopuszcza rozliczenie kosztów bez dodatkowego odczytu, poprzez wyliczenie średniego zużycia wody wg dni poboru w czasie obowiązywania poprzedniej i nowej ceny.

O ile podrożeją woda i ścieki - link do https://www.walbrzych24.com/artykul/33515/o-ile-podrozeja-woda-i-scieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" w dniu 11 czerwca 2018r. na wniosek WZWiK zatwierdziło na okres 3 lat ( od 12.07.20218r. do 11.07.2021r.)  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka opłaty za urządzenia wodno - kanalizacyjne przez cały czas trwania taryfy pozostawała na dotychczasowym, niezmienionym poziomie, tj. 19,95 zł/m-c. Ceny za wodę wodociągową zimną i odprowadzanie ścieków zróżnicowano w poszczególnych latach.

Czytaj więcej:

Ile wody zużywasz ..... Poniższy artykuł powstał w ramach akcji #NiechZyjePlaneta, zachęcającej Polaków do zmiany nawyków w codziennym życiu. Podejmij z nami wyzwanie!

Artykuł w załączniku

Po rozliczeniach okresowych przeprowadzane są szczegółowe analizy rozliczeń kosztów zużycia wody. Analizy te pokazują, iż występują przypadki lokali z niedopłatą za wodę.

Przyczyny braku równowagi pomiędzy zaliczką z rzeczywistymi kosztami są różne, np.:

  1. W większości przypadków niedopłata spowodowana jest tym, iż użytkownik nie zgłosił potrzeby naliczania większej zaliczki za wodę przy zwiększeniu liczby osób zamieszkujących (np. urodzenie dziecka lub wynajem lokalu większej liczbie osób niż wcześniej zamieszkujących).

  2. Niejednokrotnie awaria urządzeń powoduje znaczny wzrost zużycia wody. Zatem przypominamy o sprawdzaniu przez użytkownika instalacji wod-kan w lokalu i naprawianiu zepsutych uszczelek, płuczki w toalecie. Za wszelkie wycieki wody w lokalu odpowiada użytkownik.

W niektórych lokalach bez osób zgłoszonych do zamieszkiwania wodomierze zarejestrowały pobór wody. Kontrole wykazały, iż wodomierze są sprawne i funkcjonują prawidłowo.

Ponadto lokale, w których nie zgłoszono rzeczywistej liczby zamieszkujących osób nie wnoszą opłat za gospodarowanie odpadami oraz gazu, tym samym nie partycypują w kosztach wywozu odpadów komunalnych oraz w kosztach gazu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie.

Przypominamy, iż w dowolnym czasie można zwiększyć opłatę zaliczkową za wodę, co pomoże w zrównoważeniu rzeczywistych kosztów i zaliczek wnoszonych przez użytkownika oraz zapobiegnie czasowemu przeniesieniu kosztów za zużytą wodę na pozostałych mieszkańców danej nieruchomości.

 

PODGRZANIE WODY

Koszt podgrzania wody zależny jest od kosztów energii cieplnej (Taryfa PEC S.A. Wałbrzych). Zasady rozliczenia wody podgrzanej określono w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' w Wałbrzychu.

Od 01.01.2021r. opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosi 21,75 zł/m3.

Koszt ciepłej wody to razem koszt wody zimnej wodociągowej ( od 12.07.2020r. = 6,78 zł/m3 ) i odprowadzania ścieków (od 12.07.2020r. = 9,39 zł/m3 )  oraz koszt podgrzania tej wody ( od 01.01.2021r. = 21,75 zł/m3 ).

Zatem aktualnie koszt ciepłej wody wynosi 37,92 zł/m3, tj. koszt wody zimnej wodociągowej i odprowadzania ścieków ( razem 16,17 zł/m3 = 6,78 + 9,39) oraz koszt podgrzania tej wody (21,75 zł/m3).

W 2020 roku koszt 1m3 ciepłej wody wyniósł:

W okresie 01.06.2020 do 31.12.2020 r.  37,40 zł, tj. koszt wody zimnej wodociągowej (6,78 zł/m3) i odprowadzania ścieków (9,39 zł/m3) oraz koszt podgrzania tej wody (21,23 zł/m3) 

W okresie 01.01.2020r. do 31.05.2020r. 36,93 zł, tj. koszt wody zimnej wodociągowej (6,51 zł/m3) i odprowadzania ścieków (9,19 zł/m3) oraz koszt podgrzania tej wody (21,23 zł/m3)

Czytaj więcej:

  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA:

Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu - okres rozliczeniowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Czytaj więcej:

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW GAZU:

Podstawą prawną rozliczeń kosztów gazu z indywidualnymi użytkownikami jest Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

W kwietniu 2021r. - po negocjacji ceny na dostawę gazu w latach 2022 - 2023,  Spółdzielnia podpisała aneksy do Umów na dostawę gazu na lata 2022-2023. Zatem wysokość opłat zaliczkowych za gaz na kolejne lata zostanie zweryfikowana z uwzględnieniem zakontraktowanej ceny.

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ( parter O S K - pok. 25) udziela wyjaśnień m.in :

  • w sprawach TECHNICZNYCH (dot. wodomierzy, grzejników ) - tel. 74/66 56 959 lub -962
  • o SPOSOBIE ROZLICZANIA kosztów zakupu i dostawy mediów - tel. 74/66 56 976 (woda, gaz) ; 74/66 47 251 (ogrzewanie, energia elektryczna w części wspólnej budynku)
  • informacja o STANIE KONTA FINANSOWEGO (czynsze, windykacja) - tel. 74/66 56 974

 


 

  

do góry  |