ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA MEDIA
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)


  
 

Podstawę rozliczania kosztów za media z użytkownikami indywidualnymi stanowią obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy.

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY:

WODA ZIMNA i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zasady rozliczania kosztów za dostawę wody zimnej i odprowadzanie ścieków określa Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

W przypadku, jeżeli zmiana taryfy nastąpi w innym terminie niż ostatni dzień miesiąca Regulamin (§5 pkt 4) dopuszcza rozliczenie kosztów bez dodatkowego odczytu, poprzez wyliczenie średniego zużycia wody wg dni poboru w czasie obowiązywania poprzedniej i nowej ceny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" w dniu 11 czerwca 2018r. na wniosek WZWiK zatwierdziło na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stawka opłaty za urządzenia wodno - kanalizacyjne przez cały czas trwania taryfy pozostanie na dotychczasowym, niezmienionym poziomie, tj. 19,95 zł/m-c.

Ceny za wodę wodociągową zimną i odprowadzanie ścieków zróżnicowano w poszczególnych okresach 

Czytaj więcej:

Po analizie rozliczenia kosztów zużycia wody za okres I-V 2020 po raz kolejny odnotowano przypadki lokali, w których wystąpiła niedopłata za wodę.

Przyczyny braku równowagi pomiędzy zaliczką z rzeczywistymi kosztami są różne, np.:

  1. W większości przypadków niedopłata spowodowana jest nie zgłoszeniem zwiększenia liczby osób zamieszkujących w lokalu (np. urodzenie dziecka lub wynajem lokalu większej liczbie osób niż wcześniej zamieszkujących).

  2. Niejednokrotnie awaria urządzeń powoduje znaczny wzrost zużycia wody. Zatem przypominamy o sprawdzaniu przez użytkownika instalacji wod-kan w lokalu i naprawianiu zepsutych uszczelek, płuczki w toalecie. Za wszelkie wycieki wody w lokalu odpowiada użytkownik.

W niektórych lokalach bez osób zgłoszonych do zamieszkiwania wodomierze zarejestrowały pobór wody. Kontrole wykazały, iż wodomierze są sprawne i funkcjonują prawidłowo.

Ponadto lokale, w których nie zgłoszono rzeczywistej liczby zamieszkujących osób nie wnoszą opłat za gospodarowanie odpadami oraz gazu, tym samym nie partycypują w kosztach wywozu odpadów komunalnych oraz w kosztach gazu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie.

Przypominamy, iż w dowolnym czasie można zwiększyć opłatę zaliczkową za wodę, co pomoże w zrównoważeniu rzeczywistych kosztów i zaliczek wnoszonych przez użytkownika oraz zapobiegnie czasowemu przeniesieniu kosztów za zużytą wodę na pozostałych mieszkańców danej nieruchomości.

 

PODGRZANIE WODY

Koszt podgrzania wody zależny jest od kosztów energii cieplnej (Taryfa PEC S.A. Wałbrzych). Zasady rozliczenia wody podgrzanej określono w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' w Wałbrzychu.

Opłata zaliczkowa za podgrzanie wody od dnia 01.01.2020r. wynosi 21,23 zł/m3/m-c.
Koszt ciepłej wody to razem koszt wody zimnej wodociągowej i odprowadzania ścieków oraz koszt podgrzania tej wody (15,70 + 21,23 = 36,93 [zł/m3]).

Czytaj więcej:

  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA:

Regulamin rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

Czytaj więcej:

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW GAZU:

Podstawą prawną rozliczeń kosztów gazu z indywidualnymi użytkownikami jest Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Kontynuując realizację zadań określonych w Programie działania Spółdzielni na lata 2016-2020 w zakresie różnicowania stawek opłat zaliczkowych w poszczególnych budynkach, po szczegółowej analizie zużycia gazu w budynku i liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania, od 01.01.2018r. wprowadzono nową wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zużycia gazu dostarczanego do lokali w zasobach Spółdzielni, która nadal obowiązuje.

Wynegocjowane przez Spółdzielnię promocyjne ceny za paliwo gazowe na okres VI-XII 2016r. i 2017r. , a następnie na lata 2018 – 2019, a także obniżenie opłat dystrybucyjnych przez PGNiG w 2019r. oraz zmniejszenie zużycia gazu przez mieszkańców miały wpływ na utrzymanie opłat zaliczkowych na niezmienionym poziomie.

Wysokość opłat zaliczkowych zostanie ponownie zweryfikowana na poszczególnych budynkach po zakończeniu I kwartału 2020r.
(zał.3: Zestawienie opłat zaliczkowych za gaz dostarczany do lokali mieszkalnych od 01.01.2018 r. ).

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ( parter O S K - pok. 25) udziela wyjaśnień m.in :

  • w sprawach TECHNICZNYCH (dot. wodomierzy, grzejników ) - tel. 74/66 56 959 lub -962
  • o SPOSOBIE ROZLICZANIA kosztów zakupu i dostawy mediów - tel. 74/66 56 976 (woda, gaz) ; 74/66 47 251 (ogrzewanie, energia elektryczna w części wspólnej budynku)
  • informacja o STANIE KONTA FINANSOWEGO (czynsze, windykacja) - tel. 74/66 56 974

 


 

  

do góry  |