AKTUALNOŚCI
  

INFORMACJA
10.01.2017


    
ze spotkania w dniu 20 grudnia 2016r., zorganizowanego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu w sprawie planowanych zmian w organizacji ruchu na osiedlu Podzamcze przez zarządcę dróg gminnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Komendy Miejskiej PSP, Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, SM ,,Podzamcze”, SM ,,Poniatów”, MSM ,,Budowlani”, Zakładu Usługowo – Produkcyjnego.

W tracie spotkania przedstawiciele UM w Wałbrzychu i ZDKiUM zapoznali zebranych z propozycją planu zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych zlokalizowanych na osiedlu Podzamcze. Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie ruchu kołowego w granicach osiedla, wprowadzają niezbędne ograniczenia prędkości i tonażowe dla pojazdów poruszających po terenie dróg gminnych. Proponuje się wprowadzenie na odcinkach dróg ruchu jednokierunkowego, porządkuje się miejsca postoju pojazdów na drogach gminnych. Jednym z głównych założeń w/w planu zmiany organizacji ruchu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uporządkowanie przejazdu na drogach gminnych w granicach osiedla. Powyższe zmiany pozwolą służbom porządkowym na egzekwowanie wprowadzonych oznakowań w tym stosowania się do oznakowań dróg wewnętrznych. Planowane zmiany powinny wyeliminować:

  • różną interpretację przepisów dot. prawidłowości wprowadzonego oznakowania przy podejmowaniu działań przez Straż Miejską, Policję.
  • niszczenie terenów zielonych.
  • zastawiania dróg pożarowych

Uczestnicy spotkania zgodnie wskazali potrzebę urządzenia nowych miejsc parkingowych na osiedlu jak również porządkowanie istniejących parkingów. Padły propozycje zwiększenia miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów na osiedlu:

  • wskazanie dodatkowych terenów pod zagospodarowanie dla nowych parkingów,
  • sukcesywne porządkowanie istniejących terenów parkingów poprawiające ich wykorzystanie.

Omówiono aspekty prawne umożliwiające podjęcie działań przez odpowiednie służby porządkowe w celu usunięcia wraków samochodowych na terenie Osiedla Podzamcze (blokowanie miejsc parkingowych).

Dyskusja w trakcie spotkania potwierdziła, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych osiedla Podzamcze, konieczne jest prowadzenie wspólnych działań, mających na celu uporządkowanie i zmiany w organizacji ruchu drogowego w granicach osiedla. Należy dołożyć wszelkich starań by drogi pożarowe do budynków były przejezdne przez całą dobę. Konieczne jest etapowe wprowadzanie zmian oznakowania, w tym zmiany kierunków ruchu na drogach gminnych, ułatwi to podejmowanie przez Straż Miejską i Policję interwencji w przypadku łamania przepisów o ruchu drogowym mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na osiedlu. Do 10 stycznia 2017r zostaną przekazane na piśmie uwagi uczestników spotkania do UM w Wałbrzychu w zakresie wprowadzenia I-etapu nowej organizacji ruchu w rejonie ulicy Hetmańskiej i Basztowej.

Kolejne spotkanie planowane jest na przełomie stycznia-lutego br.

 


 

  

do góry  |