AKTUALNO�CI
  

Sp�dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wa�brzychu zaprasza zainteresowanych do sk�adania poda� w sprawie zawarcia um�w na dzier�aw� miejsc parkingowych.
10.03.2017


    

Sp�dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wa�brzychu zaprasza zainteresowanych do sk�adania poda� w sprawie zawarcia um�w na dzier�aw� miejsc parkingowych, kt�re s� aktualnie tworzone przy ul. Blankowej w Wa�brzychu. Podania prosimy sk�ada� do dnia 31.03.2017r.

Jednocze�nie informujemy, �e na stronie internetowej Sp�dzielni :
www.smpodzamcze.com.pl 

znajduje si� „Regulamin okre�laj�cy zasady wydzier�awiania, udost�pniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu” oraz Uchwa�a Rady Nadzorczej dotycz�ca wysoko�ci stawek czynszu dzier�awnego za przedmiotowe miejsca parkingowe ( dodatkowe informacje mo�na uzyska� pod nr telefonu 74/66-56-963 ).

 

Zarz�d SM „PODZAMCZE”
w Wa�brzychu 

 


 

  

do g�ry  |