AKTUALNOŚCI
  

UWAGA KONTROLE - PILNE


    

Zasadniczym celem selektywnej zbiórki odpadów jest obniżenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a tym samym aktualnych stawek opłat za śmieci oraz osiągnięcie przez gminę ustawowo nałożonych wskaźników odzysku i recyklingu odpadów.

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Miejski kontroli stwierdzono brak segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach zlokalizowanych na ulicy Grodzkiej. W pojemnikach na odpady zmieszane znajdowały się odpady podlegające segregacji między innymi : butelki pet, puszki, papier, szkło, kartony po mleku, krzesła, folie, a pojemniki na odpady opakowaniowe były w niewielkim stopniu wypełnione - co świadczy o braku segregacji.

Zwracamy uwagę że dalsze niewłaściwe segregowanie odpadów stwierdzone podczas kolejnej kontroli z nakazu Gminy będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty deklaracji uwzględniającą wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 20,00 zł brutto miesięcznie od osoby ( aktualnie opłata wynosi 12,00 zł brutto miesięcznie ).

Niestety problem z jakością segregacji nie dotyczy tylko Naszego Osiedla. Powodów jest wiele, lecz firmy zajmujące się odbiorem odpadów od mieszkańców zwracają uwagę, że dużo zależy od właściwego poinformowania mieszkańców – jeśli nauczą się poprawnego segregowania własnych śmieci - wydolność systemu znacznie wzrośnie.

Prosimy o segregowanie odpadów. Ten niewielki wysiłek ze strony nas mieszkańców przekłada się na zagospodarowanie odpadów, a nie poddawanie ich unieszkodliwianiu. Także chcąc utrzymać wysokość opłaty od mieszkańca na niezmienionym poziomie, my wszyscy powinniśmy zadbać o możliwie wysoką jakość gromadzonych surowców w postaci papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła, a także odpadów ulegających biodegradacji.

Spółdzielnia ,, Podzamcze ” jeszcze raz przypomina i prosi o prawidłową segregację
odpadów komunalnych.

 


 

  

do góry  |