AKTUALNO�CI
  

Sp�dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wa�brzychu zaprasza do sk�adania poda� w sprawie zawarcia um�w na dzier�aw� miejsc parkingowych
13.10.2017


    

S�dzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wa�brzychu zaprasza do sk�adania poda� w sprawie zawarcia um�w na dzier�aw� miejsc parkingowych, kt�re s� aktualnie urz�dzane przy ul. Blankowej 44 - 44a w Wa�brzychu. Podania prosimy sk�ada� do dnia 10.11.2017r.

Jednocze�nie informujemy, �e na stronie internetowej Sp�dzielni : 
www.smpodzamcze.com.pl  

znajduje si� „Regulamin okre�laj�cy zasady wydzier�awiania, udost�pniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu” oraz Uchwa�a Rady Nadzorczej dotycz�ca wysoko�ci stawek czynszu dzier�awnego za przedmiotowe miejsca parkingowe ( dodatkowe informacje mo�na uzyska� pod nr telefonu 74/66-56-963 lub 961 ).

Zarz�d SM „PODZAMCZE”
w Wa�brzychu

 

Stawki czynszu za dzier�aw� miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’

Zgodnie z Uchwa�� nr 6 / 32 / 2016 Rady Nadzorczej Sp�dzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wa�brzychu z dnia 09 czerwca 2016 r. na parkingach tworzonych przez S M ,, Podzamcze ’’ w Wa�brzychu b�d� obowi�zywa�y nast�puj�ce stawki czynszu dzier�awnego : 

 1. stawka czynszu dzier�awnego dla cz�onk�w Sp�dzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Wa�brzychu: 30z�/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 2. stawka czynszu dzier�awnego dla mieszka�c�w zasob�w Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu, nieb�d�cych cz�onkami Sp�dzielni: 40z�/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 3. stawka czynszu dzier�awnego dla mieszka�c�w spoza zasob�w Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu: 70z�/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 4. stawka czynszu dzier�awnego dla os�b (podmiot�w) prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu: 60z�/m-c/netto plus podatek VAT,
   
 5. stawka czynszu dzier�awnego dla os�b (podmiot�w) prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� w obiektach, niewchodz�cych w sk�ad w zasob�w Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu: 80z�/m-c/netto plus podatek VAT.

Stawki czynszu dzier�awnego obowi�zuj� wy��cznie na miejscach parkingowych utworzonych na wydzielonych terenach, przeznaczonych na odp�atne miejsca parkingowe.

Regulamin okre�laj�cy zasady wydzier�awiania, udost�pniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu jest zamieszczony na stronie https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm 

 

 

 PLIK DO POBRANIA:

Regulamin okre�laj�cy zasady wydzier�awiania, udost�pniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej„Podzamcze”w Wa�brzychu 

  

do g�ry  |