AKTUALNOŚCI
  

  PRZETARGI
  Roboty remontowo-budowlane


    

   


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła“ został wyłoniony wykonawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 w Wałbrzychu.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 369 502,00 złotych brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote 00/100).

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła“ został wyłoniony wykonawca:

firma Instalpol SP. J. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 23 w Świdnicy.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 489 649,99 złotych brutto ( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 99/100).


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony w ramach zadania pt.:  

“Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowa 18 - 28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła.“ .

na wykonanie:

- budowa węzła cieplnego (1 szt.),

- remontu instalacji wodnych,

- remontu instalacji centralnego ogrzewania.

           

Termin realizacji: 01.06.2017 – 29.09.2017 r.

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 39 po wniesieniu opłaty w wysokości 25 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

“Roboty instalacyjne   ul. Palisadowa 18-28”.

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 26).

Termin składania ofert upływa dnia: 8 maja 2017 r. o godzinie 12:00.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

do dnia 08.05.2017 r. do godz. 12:00 (potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w pokoju nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 74/66-56-962.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie według wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony w ramach zadania pt.:

“Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowa 2-16  w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła.“ .

 

na wykonanie:

-  remontu węzła cieplnego (1 szt.),

- remontu instalacji wodnych,

-  remontu instalacji centralnego ogrzewania.

Termin realizacji: 01.06.2017 – 29.09.2017 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 39 po wniesieniu opłaty w wysokości 25 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

“Roboty instalacyjne   ul. Palisadowa 2-16”.

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 26).

Termin składania ofert upływa dnia: 8 maja 2017 r. o godzinie 12:00.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

do dnia 08.05.2017 r. do godz. 12:00 (potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 13:00 w pokoju nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 74/66-56-962.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie według wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


14.03.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu”,  prace budowlane wykona firma:

„MASTER WROCŁAW sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 233a we Wrocławiu.”

Jednocześnie informujemy, że koszt powyższych prac budowlanych wynosi 1.019.572,89 złotych brutto (słownie:jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 89/100)

Zarząd SM „PODZAMCZE”


09.03.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu”, prace budowlane wykona firma:
„MASTER WROCŁAW sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 233a we Wrocławiu.”

Jednocześnie informujemy, że koszt powyższych prac budowlanych wynosi 1.375.377,32 złotych brutto (słownie:jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 32/100)

Zarząd SM „PODZAMCZE”

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze”
w Wałbrzychu z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu

ogłasza przetarg w trybie: dialogu konkurencyjnego, na wykonanie  zadania:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu”

W ramach zadania należy wykonać docieplenie ścian:  szczytowych, frontowej i tylnej wraz z cokołem budynku  w systemie BSO,  z zastosowaniem tynku silikonowego, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku, tam gdzie nie jest wymieniona oraz docieplenie stropodachów wentylowanych. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami wraz  z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji  zadania:

·        rozpoczęcie:  01.04.2017 r, 

·        zakończenie: 30.10.2017 r.

Przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym muszą spełnić warunki określone w punktach I i II.

I.        Zamawiający oczekuje pisemnego:

 1. podania szacunkowego kosztu zadania
 2. podania stawki końcowej roboczogodziny uwzględniającej koszty ogólne i zysk, zastosowanej do określenia szacunkowego kosztu zadania
 3. przedstawienia harmonogramu  rzeczowego zakresu prac wraz z określeniem ich szacunkowej wartości, jakie wykonawca zamierza wykonać, aby spełnić oczekiwania zamawiającego,  

Spełnienie w/w warunków  Zamawiający oceni  w następujący sposób:

·         warunek 1 i  2  - za każdy warunek maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów. Wartości najniższe uzyskają maksymalną wartość punktów, natomiast następne proporcjonalnie niższą wartość punktów

·         warunek 3   -  będzie oceniany w przedziale punktowym od 1 punktu do 10 punktów.

II.      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. udokumentowanie wykonania 70.000 m² docieplenia w systemie BSO w okresie trzech ostatnich lat – wykonanie tabelarycznego zastawienia tych prac podając lokalizację  wraz z zamawiającymi, powierzchnię docieplenia oraz jego koszt  a także dołączenie   referencji od zamawiających do wymienionych prac.

 1. przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, świadczącego że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

3.    załączenie aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.    załączenie wykazu osób przewidywanych do realizacji  zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do jego wykonania wraz z określeniem czasu zatrudnienia w firmie wykonawcy składającego ofertę.

Do udziału w dialogu zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów, a także wniosą wadium w wysokości  20.000,00 zł

do dnia poprzedzającego dialog. Zamawiający w zaproszeniu do dialogu poda konto, na które należy wnieść wadium.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z  żądanymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie, pokoju nr 26 w terminie do dnia 02.02.2017 r. do godz. 13ºº.

Informacje w sprawie w/w przetargów można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-962  lub (74) 66-56-964.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” 
w Wałbrzychu z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu

ogłasza przetarg w trybie: dialogu konkurencyjnego, na wykonanie  zadania:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu”

W ramach zadania należy wykonać docieplenie ścian:  szczytowych (z wyłączeniem szczytu przy ul.Palisadowej 2, na którym wykonano docieplenie  styropianem o grubości 14 cm), frontowej i tylnej wraz z cokołem budynku  w systemie BSO,  z zastosowaniem tynku silikonowego, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku, tam gdzie nie jest wymieniona oraz docieplenie stropodachów wentylowanych. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami wraz  z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji  zadania:

 • rozpoczęcie:  01.04.2017 r, 
 • zakończenie: 30.10.2017 r.

Przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym muszą spełnić warunki określone w punktach I i II.

I.        Zamawiający oczekuje pisemnego:

 1. podania szacunkowego kosztu zadania
 2. podania  stawki końcowej roboczogodziny uwzględniającej koszty ogólne i zysk,  zastosowanej do określenia szacunkowego kosztu zadania
 3. przedstawienia harmonogramu  rzeczowego zakresu prac wraz z określeniem ich szacunkowej wartości, jakie wykonawca zamierza wykonać, aby spełnić oczekiwania zamawiającego,  

Spełnienie w/w warunków  Zamawiający oceni  w następujący sposób:

·         warunek 1 i  2  - za każdy warunek maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów. Wartości najniższe uzyskają maksymalną wartość punktów, natomiast następne proporcjonalnie niższą wartość punktów

·         warunek 3   -  będzie oceniany w przedziale punktowym od 1 punktu do 10 punktów.

II.      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. udokumentowanie wykonania 70.000 m² docieplenia w systemie BSO w okresie trzech ostatnich lat – wykonanie tabelarycznego zastawienia tych prac podając lokalizację  wraz z zamawiającymi, powierzchnię docieplenia oraz jego koszt  a także dołączenie   referencji od zamawiających do wymienionych prac.

 1. przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, świadczącego że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

3.    załączenie aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.    załączenie wykazu osób przewidywanych do realizacji  zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do jego wykonania wraz z określeniem czasu zatrudnienia w firmie wykonawcy składającego ofertę.

Do udziału w dialogu zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów, a także wniosą wadium w wysokości  25.000,00 zł

do dnia poprzedzającego dialog. Zamawiający w zaproszeniu do dialogu poda konto, na które należy wnieść wadium.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z  żądanymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie, pokoju nr 26 w terminie do dnia 26.01.2017 r. do godz. 13ºº.

Informacje w sprawie w/w przetargów można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-962  lub (74) 66-56-964.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 remont węzła cieplnego” został wyłoniony wykonawca:

firma Instalpol SP. J. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 23 
w Świdnicy.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 119 278,85 złotych brutto ( słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 85/100).


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła, spośród złożonych ważnych ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Basztowej 36-44 w Wałbrzychu"
wykonawcę robót budowlanych:

P.P.H.U. "PORTAL"
Krzysztof Sobol
z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 23/2 w Strzegomiu

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 413.646,90 zł (słownie: czterysta trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 90/100)

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” w Wałbrzychu 
z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu 


ogłasza:   
 

I. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego  przy  ul.Basztowej 36-44  w Wałbrzychu ” - roboty budowlane w ramach którego należy wykonać przede wszystkim:

1.     docieplenie stropodachu wentylowanego  20 cm warstwą ekofibru o wsp. λ=0,041 W/m*K wraz z wykonaniem jednokrotnego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

2.     docieplenie ściany  tylnej (w tym ściany klatek schodowych parteru i kondygnacji wyższych)        14 cm  warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K w systemie  BSO

3.     docieplenie ścian  z istniejącym dociepleniem z wełny mineralnej, poprzez demontaż istniejącej okładziny z blachy trapezowej, dołożenie 10 cm wełny mineralnej o wsp.    λ=0,038 W/m*K                         i ponowny montaż okładziny.

Termin realizacji :  15.07.2016 r. – 15.10.2016 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wysokości  30,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych  kopertach z napisem : “Ocieplenie -ul.Basztowa 36-44w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.

Termin składania ofert upływa dnia:  21.06.2016 r o godz. 10ºº

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości:  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych)  w terminie do dnia 20.06.2016 r

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r o godz. 12ºº w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-961  lub (74) 66-56-964.

 

II. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego  przy  ul.Basztowej 36-44  w Wałbrzychu ” -  remont węzła cieplnego

w ramach którego należy wykonać przede wszystkim:

1.       wymianę wymienników c.w.u.,  zawory regulacyjne, automatyka

2.       wymianę węzła cieplnego z dostosowaniem do potrzeb docieplonego budynku, montaż nowoczesnych wymienników w celu dostosowania węzła do stanu po termomodernizacji (zwiększone możliwości regulacji ciepła) z zaworami regulacyjnymi, zastosowaniem regulacji pogodowej

Termin realizacji: 01.07.2016 – 31.08.2016 r.

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wysokości  25,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Remont węzła cieplnego – ul. Basztowa 36 - 44 w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 26).

Termin składania ofert upływa dnia: 21 czerwca 2016 r. o godzinie 13:00.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 1 500 (słownie: tysiąc pięćset zł)

do dnia 20.06.2016 r. do godz. 12:00 (potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 14:00 w pokoju nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 74/66-56-962.

Oba postępowania przetargowe prowadzone będą według wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


OGŁOSZENIE
05.04.2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony w ramach zadania pt.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 21-29, 33-45  w Wałbrzychu – remont instalacji wodnych i grzewczych”

na wykonanie:

 1. remontu węzła cieplnego (1 szt.),

 2. remontu instalacji centralnego ogrzewania,

 3. remontu instalacji ciepłej wody użytkowej,

 4. remontu instalacji zimnej wody.

Termin realizacji:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 39 po wniesieniu opłaty w wysokości 25 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Remont instalacji wodnych i grzewczych - ul. Palisadowa 21-29, 33-45 w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 26).

 Termin składania ofert upływa dnia: 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł) do dnia 20.04.2016 r. do godz. 12:00 (potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 14:00 w pokoju nr 44 w siedzibie Zamawiającego. 
Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 74/66-56-962.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie według wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


OGŁOSZENIE
01.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonych czynności wyboru wykonawcy ( przetarg prowadzony w trybie dialogu konkurencyjnego) realizację zadania p.n.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 21-29, 33-45" - roboty budowlane powierzono firmie:

 • "MASTER WROCŁAW" Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul.Grabiszyńskiej 233 a we Wrocławiu


Koszt prac budowlanych realizowanych w ramach zadania jw. wynosi: 3.790.000,00 złotych brutto ( słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"
w Wałbrzychu

  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem udzielania zamówień.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 2-22 na os. Podzamcze w Wałbrzychu” 

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.04.2016

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem udzielania zamówień.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Blankowej 8-18 na os. Podzamcze w Wałbrzychu”.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem udzielania zamówień.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Blankowej 20-32 na os. Podzamcze w Wałbrzychu”.

PLIK DO POBRANIA:


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu
 z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu

ogłasza przetarg w trybie: dialogu konkurencyjnego, na wykonanie zadania pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul.Palisadowej 21-29, 33-45 w Wałbrzychu "

W ramach zadania należy wykonać docieplenie ścian: szczytowych, frontowej i tylnej wraz z cokołem budynku mieszkalnego ( 11 kondygnacyjnego, 12 klatkowego, wykonanego w roku 1986 w technologii uprzemysłowionej wielkopłytowej WWP - wersja wałbrzyska ) w systemie BSO, z zastosowaniem tynku silikonowego, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku, tam gdzie nie jest wymieniona oraz docieplenie stropodachów niewentylowanych wełną mineralną wraz z nowym pokryciem dachowym papą termozgrzewalną a także przygotowanie podłoża stropodachu wentylowanego do wykonania jego docieplenia. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji : 15.04.2016 r. - 15.11.2016 r.

I. Zamawiający oczekuje pisemnego:

 1. podania szacunkowego kosztu zadania
 2. podania składników cenotwórczych zastosowanych do określenia szacunkowego kosztu zadania
 3. przedstawienia harmonogramu rzeczowego zakresu prac wraz z określeniem ich szacunkowej wartości, jakie wykonawca zamierza wykonać, aby spełnić oczekiwania zamawiającego,

Spełnienie w/w warunków Zamawiający oceni w następujący sposób:

 • warunek 1 i 2 - za każdy warunek maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów. Wartości najniższe uzyskają maksymalną wartość punktów, natomiast następne proporcjonalnie niższą wartość punktów
 • warunek 3 - będzie oceniany w przedziale punktowym od 1 punktu do 10 punktów.

II. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. udokumentowanie wykonania 50.000 m2 docieplenia w systemie BSO w okresie trzech ostatnich lat - wykonanie tabelarycznego zastawienia tych prac podając lokalizację wraz z zamawiającymi, powierzchnię docieplenia oraz jego koszt a także dołączenie referencji od zamawiających do wymienionych prac.
 2. przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, świadczącego że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 3. załączenie aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 4. załączenie wykazu osób przewidywanych do realizacji zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do jego wykonania wraz z określeniem czasu zatrudnienia w firmie wykonawcy składającego ofertę.

Do udziału w dialogu zostanie zaproszonych pięciu wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów, a także wniosą wadium w wysokości: 80.000,00 zł do dnia poprzedzającego dialog. Zamawiający w zaproszeniu do dialogu poda konto, na które należy wnieś wadium.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z żądanymi dokumentami, określonymi w punkcie I i II, należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie, pokoju nr 26 w terminie do dnia 05.02.2016 r. do godz. 13oo.

 


OGŁOSZENIE
29.06.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego wyłoniła, wykonawcę zadania pn.: "Docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul.Basztowej 36-44 w Wałbrzychu", tj.:

 • P.P.H.U. "PORTAL"
  z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 23/2 w Strzegomiu,

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 195.000,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych )


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
19.06.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem udzielania zamówień.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 95-95a na os. Podzamcze w Wałbrzychu”.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
19.06.2015

 -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem udzielania zamówień.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 99-99a na os. Podzamcze w Wałbrzychu”.

PLIK DO POBRANIA:


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” 
w Wałbrzychu z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu
ogłasza przetarg w trybie: dialogu konkurencyjnego, na wykonanie zadania pn.:

”Docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego  przy ul.Basztowej 36-44  w Wałbrzychu ” 

W ramach zadania należy wykonać docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego  ( 5 kondygnacyjnego, 5 klatkowego wykonanego w roku 1979 w technologii uprzemysłowionej wielkopłytowej WWP -  wersja wałbrzyska ) w systemie BSO, z zastosowaniem tynku silikonowego , tak aby tworzyło ono element zamknięty i spełniało wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji :  15.07.2015 r. – 15.10.2015 r.

I.        Zamawiający oczekuje pisemnego:

1.       przedstawienia szczegółowego rzeczowego zakresu prac jakie wykonawca zamierza wykonać, aby spełnić oczekiwania zamawiającego,  

2.       podania składników cenotwórczych zastosowanych do określenia szacunkowego kosztu zadania

3.       podania szacunkowego kosztu zadania

Spełnienie w/w warunków  Zamawiający oceni  w następujący sposób:

·          warunek 1   -  maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów.

·          warunek 2 i  3  - za każdy warunek maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów. Wartości najniższe uzyskają maksymalną wartość punktów, natomiast następne proporcjonalnie niższe

II.      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1.       udokumentowanie wykonania 30.000 m² docieplenia w systemie BSO w okresie trzech ostatnich lat (przedstawienie  referencji od zamawiających ).

2.       złożenie pisemnego oświadczenia, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Do udziału w dialogu zostanie zaproszonych trzech wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów, a także wniosą wadium w wysokości: 5.000,00 zł do dnia poprzedzającego dialog.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z  żądanymi dokumentami, określonymi w punkcie I  i  II, należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie, pokoju nr 26 w terminie do dnia 28.05.2015 r. do godz. 13ºº.

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w wyniku  przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła spośród złożonych ofert na wykonanie zadania p. n.: Termomodernizacja – remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93, w Wałbrzychu” wykonawcę:

„INSTALPOL” S.J. Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe
 Roboty Ogólnobudowlane
ul. Armii Krajowej 23
58-100 Świdnica

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 578.695,85zł

 


O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonych czynności wyboru wykonawcy realizację zadania p.n.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Palisadowej 71-93" - roboty budowlane powierzono:

ulica Palisadowej 71-81 firmie:

 • "MASTER WROCŁAW" Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul.Grabiszyńskiej 233 a we Wrocławiu

ulica Palisadowej 83-93 firmie:

 • P.P.H.U. "PORTAL"
  z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 23/2 w Strzegomiu

Łączny koszt prac wynosi: 3.850.969,84 złotych brutto ( słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"
w Wałbrzychu

 


OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu
z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu
ogłasza przetarg nieograniczony w ramach zadania p.n.:
"Termomodernizacja - remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
 ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu"

na wykonanie:
1. remontu węzłów cieplnych szt. 1
2. remontu instalacji centralnego ogrzewania
3. remontu instalacji ciepłej wody użytkowej
4. remontu instalacji zimnej wody

Termin realizacji : 09. 06. 2014 r. - 20. 10. 2014r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wys. 25,00 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem :

"Remont inst. wodnych -ul. Palisadowa 71-93" .
w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.

Termin składania ofert upływa dnia: 12. 05. 2014r o godz. 13.oo
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych ) w terminie do dnia 12. 05. 2014 r. do godz. 8.oo
Otwarcie ofert nastąpi 13. 05. 2014 r. o godz. 10oo w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.
Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod tel.( 74 ) 66-56-962.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” w Wałbrzychu z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.:

 ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego  przy 
ul.Palisadowej 71-93  w Wałbrzychu ”

w ramach którego należy wykonać przede wszystkim:

1.       docieplenie stropodachu wentylowanego  18 cm warstwą wełny mineralnej “miękkiej” o wsp. λ=0,04 W/m*K

2.       docieplenie stropu w obrębie pomieszczeń trafostacji 14 cm warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K  w systemie BSO bez wykonywania wyprawy zewnętrznej

3.       docieplenie ścian zewnętrznych nadbudowy wykonanych z gazobetonu 14 cm warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K  w systemie BSO

4.       wymiana zabudowy z luksferów na okna z PCV – współczynnik U=1,6 W/m²*K

5.       docieplenie stropodachu niewentylowanego nad komunikacją 13 cm warstwą wełny mineralnej “twardej” o wsp. λ=0,04 W/m*K, z wykonaniem nowego pokrycia dachowego

6.       wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach nadbudowy klatki schodowej na okna PCV -  współczynnik  U=1,6 W/m²*K

7.       wymianę stolarki okiennej w obrębie klatek schodowych na okna PCV – współczynnik          U=1,6 W/m²*K

8.       docieplenie ścian frontowej, tylnej (w tym ściany klatek schodowych parteru i kondygnacji wyższych)  14 cm  warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K w systemie  BSO

9.       docieplenie ściany  szczytowej  14 cm  warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K w systemie  BSO.

 

Termin realizacji :  15.04.2014 r. – 15.12.2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wysokości  50,00 zł.  

Oferty należy składać w zaklejonych  kopertach z napisem : Ocieplenie -ul.Palisadowa 71-93”  w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.

Termin składania ofert upływa dnia:  24.03.2014 r o godz. 13ºº

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości:  80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych) w terminie do dnia 24.03.2014 r do godz. 13ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2014 r o godz. 10ºº w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-961  lub (74) 66-56-964.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących               w Spółdzielni.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” w Wałbrzychu  z siedzibą przy Al.Podwale 1 w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.:
“Wykonanie, remonty, naprawy  ciągów pieszo-jezdnych, chodników, zatok parkingowych i parkingów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu “ 

w ramach którego należy  przede wszystkim wykonać:

1.        remonty i naprawy starych nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i parkingów z zastosowaniem:

·          asfaltu lanego

·          masy mineralno-bitumicznej

·          kostki typu „Polbruk” lub  płyt ażurowych

·          żwiru lub tłucznia

2.        nowe nawierzchnie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i parkingów z zastosowaniem:

·                    asfaltu lanego

·                    masy mineralno-bitumicznej

·                    kostki typu „Polbruk” lub  płyt ażurowych

·                    żwiru lub tłucznia

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, które obejmują tereny przy ul.Kasztelańskiej , Grodzkiej, Hetmańskiej, Basztowej, Blankowej, Palisadowej, Fortecznej, Senatorskiej, Poselskiej oraz na terenie miasta  przy ul.Porcelanowej , Wiejskiej  i 11-go Listopada.

Termin realizacji :  czas nieoznaczony 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni   pok. nr 39 za odpłatnością w wysokości  30,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych  kopertach z napisem :  Wykonanie i remont ciągów pieszo-jezdnych

w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.
Termin składania ofert upływa dnia:
 24.06.2013 r o godz. 13ºº  

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości:  15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych) - wpływ na konto Spółdzielni do dnia 24.06.2013 r do godz. 8ºº 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2013 r o godz. 10ºº w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-961  lub (74) 66-56-964.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła na wykonanie zadania p. n. :"Termomodernizacja - remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Blankowej 23-41 w Wałbrzychu" firmę pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem
i Recyklingu Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 25
58-306 Wałbrzych

Która zaoferowała wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 945.979,55 zł


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony w ramach zadania p.n.: "Termomodernizacja - remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Blankowej 23-41 w Wałbrzychu" na wykonanie:

 1. remontu węzła cieplnego
 2. remontu instalacji centralnego ogrzewania
 3. remontu instalacji ciepłej wody użytkowej
 4. remontu instalacji zimnej wody

Termin realizacji : 27. 05. 2013 r. - 15. 10. 2013 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wys. 25,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem :
"Termomodernizacja - remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Blankowej 23-41 w Wałbrzychu"
w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.

Termin składania ofert upływa dnia: 06. 05. 2013 r. o godz. 13:oo

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 06. 05. 2013 r. do godz. 8:oo

Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2013 r. o godz. 10oo w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.
Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod tel.( 74 ) 66-56-962.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wyłoniła spośród złożonych  ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:

 ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  ul.Blankowa 23-41 w Wałbrzychu” - roboty budowlane

wykonawcę - firmę:

P.P.H.U. „PORTAL”  Krzysztof Sobol
z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 23/2 w Strzegomiu,

która zaoferowała wykonanie przedmiotowego zadania za cenę  brutto 2.615.987,58 zł  (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście  tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem  złotych 58/100) .

 Zarząd SM”PODZAMCZE”

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Podzamcze” w Wałbrzychu
z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.:

”Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Blankowej 23-41  w Wałbrzychu ”

 

w ramach którego należy wykonać przede wszystkim:

1.       docieplenie stropodachu wentylowanego  18 cm warstwą wełny mineralnej “miękkiej”o wsp. λ=0,04 W/m*K wraz z wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

2.       docieplenie stropu w obrębie pomieszczeń trafostacji 14 cm warstwą styropianu o wsp. λ=0,04 W/m*K  w systemie BSO bez wykonywania wyprawy zewnętrznej

3.       docieplenie ścian zewnętrznych nadbudowy wykonanych z gazobetonu 14 cm warstwą styropianu o współczynniku  λ=0,04 W/m*K w systemie BSO

4.       wymianę zabudowy z luksferów na okna PCV – współczynnik U=1,6 W/m²*K

5.       docieplenie stropodachu niewentylowanego nad komunikacją 13 cm warstwą wełny mineralnej “twardej” o współczynniku  λ=0,04 W/m*K, z wykonaniem nowego pokrycia dachowego

6.       wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach nadbudowy klatki schodowej na okna PCV - współczynnik  U=1,6 W/m²*K

7.       wymianę stolarki okiennej w obrębie klatek schodowych na okna PCV – współczynnik  U=1,6 W/m²*K

8.       docieplenie ścian frontowej, tylnej (w tym ściany klatek schodowych parteru i kondygnacji wyższych) 14 cm  warstwą styropianu o współczynniku λ=0,04 W/m*K      w   systemie  BSO

9.       docieplenie ściany  szczytowej , z istniejącym dociepleniem z wełny mineralnej, poprzez demontaż istniejącej okładziny   z blachy trapezowej, dołożenie 10 cm wełny mineralnej o współczynniku  λ=0,038 W/m*K i ponowny montaż okładziny.

 

Termin realizacji :  15.04.2013 r. – 15.10.2013 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 39 za odpłatnością w wysokości  50,00 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych  kopertach z napisem :
Ocieplenie -ul. Blankowa 23-41w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 26.

Termin składania ofert upływa dnia:  20.03.2013 r. o godz. 13ºº

 Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości:  70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  złotych) w terminie do dnia 20.03.2013 r. do godz. 8ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2013 r. o godz. 10ºº w pok. nr 44 w siedzibie Zamawiającego.

Informacje w sprawie w/w przetargu można uzyskać pod  tel. (74) 66-56-961  lub (74) 66-56-964.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg wewnętrznych przepisów obowiązujących               w Spółdzielni.

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła na wykonanie zadania p.n.: "Termomodernizacja - remont instalacji wodnych, grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Blankowej 11-19 w Wałbrzychu" wykonawcę:

"INSTALOPL" S.J.
Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe
Roboty Ogólnobudowlane
ul. Armii Krajowej 23
58-100 Świdnica

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 580.000,85 zł


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że wyłoniła spośród złożonych ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowa 11-19 w Wałbrzychu" - roboty budowlane

wykonawcę - firmę:

"MASTER WROCŁAW" Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 233a we Wrocławiu,

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto 1.349.190,69 zł. ( słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 69/100).

Zarząd SM "PODZAMCZE"


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że spośród złożonych ofert na wykonanie zadania pn. "Wymiana stalowych drzwi do komór zsypowych w zasobach Spółdzielni na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu w ilości 93 szt." wyłoniła wykonawcę:

BEM Sp. z o.o. z siedzibą MIROSŁAW 26A K. PŁOCKA 09 - 472 SŁUPNO,

który zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto: 226.235,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć zł ).

Wałbrzych 2012-05-09

 


 

  

do góry  |