PREZENTACJA SPÓŁDZIELNI
  

CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE" 
W WAŁBRZYCHU


    
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 09 września 2017 r weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze ( Dz.U.2017.1596).

Nowelizacja wprowadza m.inn. zmiany dotyczące członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Członkostwo powstaje z mocy prawa w związku z przysługiwaniem prawa do lokalu mieszkalnego bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo odrębnej włsności lokalu. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a także osoba posiadająca roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności. Zgodnie ze zmienionym art.1 ust.9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni w/w osób nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo spółdzielcze dotyczące obowiązku wniesienia udziałów i wpisowego, a także złożenia deklaracji.
Członkiem spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Warunkiem jest spełnienie przesłanek zawartych w art.16 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U.2017.1560 z późn.zm.). Członkiem spółdzielni może być najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który to lokal przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia. Warunkiem jest spełnienie przesłanek zawartych w art.16 ustawy Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. 2017.1560 z późn.zm.).

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

Członkostwo ustaje z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.

Z dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze członkostwo utraciły osoby, którym w dniu wejścia w życie w/w ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności oraz nie przysługiwało roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu albo roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zarząd SM "Podzamcze"w Wałbrzychu

 


 

  

do góry  |