Formalności przy zmianie właściciela prawa do lokalu mieszkalnego.


  
Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego składa, odpowiedni do rodzaju prawa do lokalu mieszkalnego, pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia:
( druki do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni lub w Biurze Obsługi Interesanta, pok.25 na parterze). Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną e-mail : biuro@smpodzamcze.com.pl

- zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub jego ułamkowej części.

Zaświadczenie potwierdzające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawiera m.in. opis i położenie lokalu, nr księgi wieczystej ( w razie jej założenia) a także informację o ewentualnym zadłużeniu w opłatach za używanie lokalu.

Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub jego ułamkowej części staje się z chwilą nabycia członkiem Spółdzielni ( z zastrzeżeniem art 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) i z dniem nabycia ponosi opłaty za używanie lokalu, zgodnie z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa (art.171 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), okazując oryginał dokumentu potwierdzającego nabycie tytułu prawnego do lokalu oraz ma obowiązek złożyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu. Powyższe ma na celu wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji Sp-ni i ustalenie opłat za używanie lokalu, odnoszących się do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w tym lokalu.

Informacja szczegółowa pod nr tel.74 664 72 53;

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego.

Nabywca prawa własności lokalu ponosi opłaty za używanie nabytego lokalu mieszkalnego zgodnie z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą nabycia lokalu i jest zobowiązany do przedłożenia w Spółdzielni oryginału dokumentu potwierdzającego nabycie tytułu prawnego do lokalu oraz ma obowiązek złożyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu; powyższe ma na celu wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji Sp-ni i ustalenie opłat za używanie lokalu, odnoszących się do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w tym lokalu.

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni odbywa się na wniosek właścicieli lokali, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta, z zastrzeżeniem art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Informacja szczegółowa pod nr tel.74 665 69 74.

Spółdzielnia nie pobiera opłat za wydanie w/w zaświadczeń.

Właściciel lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu Spółdzielni oraz obowiązujących w Spółdzielni regulaminów, w tym, m.in. regulaminu porządku domowego – a także zapoznać się z zasadami rozliczania kosztów dostawy mediów. Regulaminy dostępne są na na stronie internetowej Spółdzielni.

 


 

  

do góry  |