Członkostwo w SM „PODZAMCZE”


 
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

Z dniem wejścia w życie zmian w ustawie z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. z dniem 09.09.2017r członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, ( członkostwo z mocy prawa) choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczona zdolność do czynności prawnych,:

  • której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  • której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ”ekspektatywą własności”, lub
  • osoba będąca założycielem spółdzielni. Członkostwo tych osób ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie ( członkostwo z mocy prawa), jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Członkiem spółdzielni jest osoba prawna ( członkostwo z mocy prawa), której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni.

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu ( członkostwo fakultatywne) .
Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji.

Członkiem spółdzielni może być najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego ( członkostwo fakultatywne), który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji.

 


 

  

do góry  |