DODATEK MIESZKANIOWY 


  

Dodatek mieszkaniowy

nowe druki wniosku o  przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz  deklaracji o  dochodach:

 • zmiana definicji  dochodu, który  będzie ustalany na  zasadach podanych w  art. 3  pkt 1  ustawy z  dnia 28  listopada 2003  r. o  świadczeniach rodzinnych. Kryterium dochodowe będzie się odnosić do  przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej (w  dniu złożenia wniosku), a  nie  jak dotychczas do  najniższej emerytury.
 •   dodatek mieszkaniowy nie  przysługuje osobom przebywającym w  :  domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w  tym w  szkole wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne, całodobowe utrzymanie

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w  Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów od  poniedziałku do  piątku w  godz. 7:30  – 15:30, tel.  74-66-40-819.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU OD  9 LUTEGO 2022r.

 • posiadanie dochodu nie  przekraczającego  30%  przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej, obowiązującego w  dniu złożenia wniosku. Od dnia 09.02.2022r., wynoszącego 1.698,76  zł. (na  jedną osobę w  rodzinie) i  40%  przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej, obowiązującego w  dniu złożenia wniosku (dla osoby samotnej), tj.  2.265,01  zł.
  Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie  zamyka to  możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie  przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o  tę kwotę.
 • posiadanie tytułu prawnego do  zajmowanego lokalu, bądź uprawnień do  przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
 • powierzchnia użytkowa lokalu nie  może przekraczać:
  – dla 1  osoby – 45,5  m2
  – dla 2  osób – 52,0  m2
  – dla 3  osób – 58,5  m2
  – dla 4  osób – 71,5  m2
  – dla 5  osób – 84,5  m2
  dla każdej następnej osoby dodatkowo  6,5  m2

Powierzchnia może zostać zwiększona o  dodatkowe  19,5  m2  jeżeli w  lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w  oddzielnym pokoju lub poruszająca się na  wózku inwalidzkim.

WARUNKI UZYSKANIA

Osoby ubiegające się o  przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w  Biurze Obsługi Klienta  wypełniony wniosek wraz z  niezbędnymi dokumentami:

 • ostatnią fakturę za  wodę (jeżeli opłacana bezpośrednio u  dostawcy),
 • dokument potwierdzający wysokość wydatków związanych z  zajmowaniem lokalu mieszkalnego  ponoszonych w  miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za  cały okres rozliczeniowy, to  jest za  trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.  Za  dochód uważa się dochód w  rozumieniu ustawy  z  dnia 28.11.2003  r. o  świadczeniach rodzinnych  (art. 3  pkt 1) tj.:

dochód  – oznacza to, po  odliczeniu kwot alimentów świadczonych na  rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na  zasadach określonych w  art.  27, art.  30b, art.  30c, art.  30e i  art.  30f ustawy z  dnia 26  lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz.  U.  z 2019  r. poz.  1387, z  późn. zm.), pomniejszone o  koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od  osób fizycznych, składki na  ubezpieczenia społeczne niezaliczone do  kosztów uzyskania przychodu oraz  składki na  ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z  działalności podlegającej opodatkowaniu na  podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od  niektórych przychodów osiąganych przez  osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na  podstawie przepisów o  podatku dochodowym od  osób fizycznych:

– renty określone w  przepisach o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i  wojskowych oraz  ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i  członkom ich rodzin, przyznane na  zasadach określonych w  przepisach o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i  wojskowych oraz  ich rodzin,

świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz  ryczałt energetyczny określone w  przepisach o  świadczeniu pieniężnym i  uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w  kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i  batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i  dodatek kompensacyjny określone w  przepisach o  kombatantach oraz  niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i  okresu powojennego,

świadczenie pieniężne określone w  przepisach o  świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do  pracy przymusowej oraz  osadzonym w  obozach pracy przez  III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i  renty otrzymywane przez  osoby, które utraciły wzrok w  wyniku działań wojennych w  latach 1939-1945  lub eksplozji pozostałych po  tej  wojnie niewypałów i  niewybuchów,

– renty inwalidzkie z  tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez  ofiary wojny oraz  członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których  inwalidztwo powstało w  związku z  przymusowym pobytem na  robotach w  III Rzeszy Niemieckiej w  latach 1939-1945, otrzymywane z  zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w  przepisach o  ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  w  przepisach o  systemie ubezpieczeń społecznych,

środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od  rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze  środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na  podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z  tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez  Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w  tym również w  przypadkach, gdy  przekazanie tych środków jest dokonywane za  pośrednictwem podmiotu upoważnionego do  rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na  rzecz podmiotów, którym  służyć ma ta pomoc,

– należności ze  stosunku pracy lub z  tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za  granicą – w  wysokości odpowiadającej równowartości diet z  tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w  państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na  podstawie ustawy z  dnia 26  czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (Dz.  U.  z 2018  r. poz.  917, 1000, 1076, 1608  i  1629),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i  pracownikom jednostek wojskowych i  jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w  celu udziału w  konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo  państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a  także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i  pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w  misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i  sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze  stosunku służbowego otrzymywane w  czasie służby kandydackiej przez  funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i  Służby Więziennej, obliczone za  okres, w  którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z  tytułu członkostwa w  rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o  składki na  ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na  rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na  podstawie art.  209  ust.  1  i  7  ustawy z  dnia 20  lipca 2018  r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.  U. poz.  1668, z  późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na  podstawie ustawy z  dnia 25  czerwca 2010  r. o  sporcie (Dz.  U. z  2019  r. poz.  1468, 1495  i  2251) oraz  inne stypendia o  charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od  osób fizycznych, otrzymywane przez  osoby wykonujące czynności związane z  pełnieniem obowiązków społecznych i  obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z  tytułu wynajmu pokoi gościnnych w  budynkach mieszkalnych położonych na  terenach wiejskich w  gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na  wypoczynku oraz  uzyskane z  tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za  tajne nauczanie określone w  ustawie z  dnia 26  stycznia 1982  r. – Karta Nauczyciela (Dz.  U.  z 2019  r. poz.  2215),

– dochody uzyskane z  działalności gospodarczej prowadzonej na  podstawie zezwolenia na  terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w  przepisach o  specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za  deputaty węglowe określone w  przepisach o  komercjalizacji, restrukturyzacji i  prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”,

– ekwiwalenty z  tytułu prawa do  bezpłatnego węgla określone w  przepisach o  restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w  latach 2003-2006,

świadczenia określone w  przepisach o  wykonywaniu mandatu posła i  senatora,

– dochody uzyskane z  gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za  granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o  zapłacone za  granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz  składki na  obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i  obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w  przepisach o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze  środków pochodzących z  Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej oraz  w  przepisach o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w  przepisach o  postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz  zaliczce alimentacyjnej,

świadczenia pieniężne wypłacane w  przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o  charakterze socjalnym określoną w  art.  90c ust.  2  ustawy z  dnia 7  września 1991  r. o  systemie oświaty (Dz.  U. z  2019  r. poz.  1481, 1818  i  2197) oraz  świadczenia, o  których mowa w  art.  86  ust.  1  pkt  1-3  i  5  oraz  art.  212  ustawy z  dnia 20  lipca 2018  r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce,

– kwoty otrzymane na  podstawie art.  27f ust.  8-10  ustawy z  dnia 26  lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od  osób fizycznych,

świadczenie pieniężne określone w  ustawie z  dnia 20  marca 2015  r. o  działaczach opozycji antykomunistycznej oraz  osobach represjonowanych z  powodów politycznych (Dz.  U. z  2018  r. poz.  690  oraz  z  2019  r. poz.  730, 752  i  992),

świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o  którym mowa w  przepisach o  ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze  środków Unii Europejskiej,

– przychody wolne od  podatku dochodowego na  podstawie art.  21  ust.  1  pkt  148  ustawy z  dnia 26  lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od  osób fizycznych, pomniejszone o  składki na  ubezpieczenia społeczne oraz  składki na  ubezpieczenia zdrowotne;

 • dodatek mieszkaniowy nie  przysługuje osobom przebywającym w  :

– domu pomocy społecznej

– młodzieżowym ośrodku wychowawczym

– schronisku dla nieletnich

– zakładzie poprawczym

– zakładzie karnym

– szkole, w  tym w  szkole wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne, całodobowe utrzymanie

 • wniosek o  przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w  miesiącu, w  którym  kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy;
 • dodatek mieszkaniowy przysługuje od  pierwszego dnia miesiąca, następującego po  dacie złożenia wniosku,
 • bezwzględnie należy pamiętać o  regulowaniu na  bieżąco różnicy między czynszem a  dodatkiem mieszkaniowym;  W  przypadku stwierdzenia, że  osoba, której  przyznano dodatek nie  opłaca na  bieżąco należności za  lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w  drodze decyzji administracyjnej do  czasu uregulowania zaległości. Gdy  zaległość zostanie uregulowana w  terminie 3  miesięcy od  wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za  okres, w  którym  wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie  nastąpi w  tym terminie, decyzja o  przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z  mocy prawa.
  Należy pamiętać, że  pobierający należności za  lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który  wydał decyzję o  przyznaniu dodatku, o  powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie  uczyni, a  gospodarstwo domowe, któremu  został przyznany dodatek nie  uiści zaległych opłat, naraża się sam na  zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za  miesiące, w  których  występowały zaległości w  opłatach.
 • MOPS ma prawo do  sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców   oraz  innych członków gospodarstwa domowego  i  przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;  Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do  wydania decyzji o  odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w  wyniku przeprowadzenia wywiadu ustali że: występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w  złożonej deklaracji a  faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym że  jest on wstanie uiszczać wydatki związane z  zajmowanym lokalem  lub  faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i  gospodarujących z  wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w  deklaracji.  Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 27  grudnia 2001  r. (Dz.  U. nr  156  poz. 1828  ze  zm.).

 • Zmiany danych zawartych we  wniosku lub deklaracji w  okresie 6  miesięcy od  dnia przyznania dodatku nie  mają wpływu na  jego wysokość.

 PLIK DO POBRANIA:


 


 

  

do góry  |