Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi


    

W przypadku posiadania:

·         spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu podlega ono jedynie zamianie, nie można go sprzedać ani darować,

·         spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega ono sprzedaży, darowiźnie lub zamianie. Czynności te wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Spółdzielnia wystawi dla tego lokalu zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu - zaświadczenie takie będzie wymagane przez notariusza przy sporządzaniu umowy sprzedaży, darowizny, zamiany oraz przez bank w przypadku załatwiania formalności kredytowych przez kupujących.

·         lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (odrębną własność) podlega ono sprzedaży, darowiźnie lub zamianie. Czynności te wymagają aktu notarialnego. W przypadku odrębnej własności lokalu należy posługiwać się aktualnym wypisem z księgi wieczystej lokalu. Spółdzielnia wystawi zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach potrzebne przy sporządzaniu umowy notarialnej sprzedaży, darowizny, zamiany.

Jakich formalności należy dopełnić w Spółdzielni przy nabyciu tytułu prawnego do lokalu (kupno, darowizna, zamiana)?

Osoba, która nabyła tytuł prawny do lokalu powinna dopełnić następujących formalności:

·         dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” do Biura Obsługi Interesanta, pok. 25 na parterze oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (Akt Notarialny lub Postanowienie/Wyrok Sądu),

·         złożyć oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

W jaki sposób można dokonać przekształcenia posiadanego prawa do lokalu na odrębną własność?

Osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie posiadanego prawa na odrębną własność – w tym celu należy złożyć wniosek, który dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 25 na parterze lub na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia na piśmie określa szczegółowe warunki, jakie należy spełnić celem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu (m.in. spłata przypadającej na lokal części zobowiązań związanych z budową, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a także spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Po spełnieniu powyższych warunków uzgadniany jest termin sporządzenia notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli tytuł prawny do lokalu należy do więcej niż jednej osoby wniosek składany jest przez wszystkie uprawnione osoby i akt notarialny podpisują wszystkie z nich, chyba że wyznaczona osoba posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania w imieniu pozostałych osób czynności związanych z wyodrębnieniem lokalu.

W jaki sposób można otrzymać zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami.

Prośbę o wydanie zaświadczenia należy złożyć na na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta, parter, pokój 25.

·         zaświadczenie potwierdzające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz braku zaległości w opłatach, informacja szczegółowa pod nr tel. 74 664 72 53,

·         zaświadczenie o braku zaległości w opłatach, informacja szczegółowa pod nr tel. 74 665 69 74.

 Spółdzielnia nie pobiera opłat za wydanie zaświadczenia.

 


 

  

do góry  |