PRZETARGI
  Lokale mieszkalne


    

 Wałbrzych, dnia 20.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 

- przy ul. Palisadowej 79/5, piętro I, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi
104 130,00 zł, wadium – 5 207,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni;

- przy ul. Senatorskiej 38/2, parter, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m².
Cena wywoławcza wynosi
177 300,00 zł, wadium 8 865,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu
25.08.2020 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy

Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 24.08.2020 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na

w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 24.08.2020 r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi zmianami).

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD


 

  

do góry  |