OPŁATY ZA LOKALE
  

  Informacja o zmianach wysokości opłat


    

Od 01 marca 2021r. zmianie ulega:

 • opłata ryczałtowa za energię elektryczną zużywaną w pomieszczeniach oddawanych do odpłatnego korzystania na zasadach dodatkowego pomieszczenia gospodarczego, w pomieszczeniach piwnicznych, w których za zgodą Spółdzielni mieszkańcy korzystają z energii elektrycznej,
 • opłata ryczałtowa za energię elektryczną w przypadku najmu pomieszczeń, w których instalacja elektryczna nie jest opomiarowana licznikiem energii elektrycznej lub podlicznikiem,
 • opłata ryczałtowa wyliczana przy zużyciu energii elektrycznej w przypadku, gdy instalacja elektryczna jest opomiarowana podlicznikiem,
 • opłata przy wyliczeniu ryczałtowego obciążenia wykonawców, którzy wykonują roboty na budynkach mieszkalnych i korzystają z instalacji elektrycznej administrowanej przez Spółdzielnię

Od 01 kwietnia 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami, przekazanymi mieszkańcom naszych zasobów w grudniu 2020 roku, zmianie ulegają następujące składniki opłaty za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych- w tym garaży:

 • indywidualna stawka opłaty eksploatacji podstawowej ( ustalona dla lokali ze spółdzielczym prawem do lokalu, dla lokali wyodrębnionych, dla lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie umowy najmu w poszczególnych nieruchomościach),
 • indywidualna stawka opłaty (odpisu) na fundusz remontowy ( ustalona dla lokali ze spółdzielczym prawem do lokalu, dla lokali wyodrębnionych w poszczególnych nieruchomościach).

Podstawę sporządzenia kalkulacji w/w stawek stanowiły planowane na 2021 rok koszty i przychody na poszczególnych nieruchomościach, uwzględniające m.in.:

 1. wykonanie w 2021r. przeglądów, wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 2. planowane do poniesienia na 2021r. koszty nieruchomości,
 3. koszty dezynfekcji w związku z COVID-19 na nieruchomościach budynkowych,
 4. planowane pożytki z tytułu użytkowania części wspólnej nieruchomości.

Szczegółowy wykaz składników miesięcznej opłaty za używanie lokalu, obowiązującej od 01 kwietnia br zostanie dostarczony mieszkańcom naszych zasobów w terminie do końca marca br. 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że Decyzją Nr OWR.4210.21.2019.193.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia  „Taryfy dla Ciepła” dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu oraz uwzględniając postanowienia regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej od 01 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa wysokość zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody wodociągowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu, tj.:

 • dla lokali mieszkalnych z kwoty 19,22 zł/m3 na kwotę 21,23 zł/m3
 • dla lokali mieszkalnych w najmie z kwoty 15,63 zł/m3 + podatek VAT na kwotę 17,26zł/m3 + podatek VAT
 • dla wszystkich lokali użytkowych z kwoty 15,63zł/m3 + podatek VAT na kwotę 17,26 zł/m3 + podatek VAT.

Na podstawie uchwały nr XVIII/181/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2019r. uchyla się uchwałę Nr XVII/168/2019 z dnia 29 października 2019r. zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015r. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty od dnia 01 stycznia 2020r. wprowadza się następujące zmiany jak:

PLIK DO POBRANIA:

 • UCHWAŁA NR XVIII/181/19 
  RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
  z dnia 21 listopada 2019 r.
  zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

 

 

 


 

  

do góry  |