OPŁATY ZA LOKALE
  

  Informacja o zmianach wysokości opłat


    

Od 01 kwietnia 2020 roku, zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami, przekazanymi mieszkańcom naszych zasobów w grudniu 2019 roku, zmianie ulegają następujące składniki opłaty za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych- w tym garaży:

 • indywidualna stawka opłaty eksploatacji podstawowej ( ustalona dla lokali ze spółdzielczym prawem do lokalu, dla lokali wyodrębnionych, dla lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie umowy najmu w poszczególnych nieruchomościach),
 • indywidualna stawka opłaty (odpisu) na fundusz remontowy ( ustalona dla lokali ze spółdzielczym prawem do lokalu, dla lokali wyodrębnionych w poszczególnych nieruchomościach),
 • indywidualna stawka opłaty za dźwig dla lokali w budynkach mieszkalnych na poszczególnych nieruchomościach.

Podstawę sporządzenia kalkulacji w/w stawek stanowiły planowane na 2020 rok koszty i przychody na poszczególnych nieruchomościach, uwzględniające m.in.:

 • obowiązkowe do wykonania w 2020 roku 5-letnie przeglądy elektryczne i budowlane, wynikające z ustawy Prawo budowlane,
 • obowiązkowe do przeprowadzenia w 2020 roku nowo wprowadzone badania specjalne urządzeń transportu bliskiego (dźwigi),
 • dopłatę członkom Spółdzielni na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych z tytułu nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

Szczegółowy wykaz składników miesięcznej opłaty za używanie lokalu, obowiązującej od 01 kwietnia br zostanie dostarczony mieszkańcom naszych zasobów w terminie do końca marca br.

Od 01 kwietnia br zostaje zmieniona także:

 • opłata ryczałtowa za energię elektryczną do oświetlenia zewnętrznego garaży i dróg dojazdowych do garaży przy al.Podwale w Wałbrzychu,
 • opłata ryczałtowa za energię elektryczną do oświetlenia wewnętrznego garaży przy al.Podwale w Wałbrzychu.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian stawek wprowadzonych nowymi taryfami przez firmę Tauron.

Wychodząc naprzeciw członkom naszej Spółdzielni, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, informujemy o możliwości ratalnej spłaty zadłużeń powstałych z tytułu braku regulowania bieżących opłat za używanie lokali. Zarząd rozpatruje indywidualnie złożone prośby w tej sprawie, proponując zawarcie ugody.

Jednocześnie informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Kryteria uprawniające do przyznania tego dodatku są opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Społecznego.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że Decyzją Nr OWR.4210.21.2019.193.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia  „Taryfy dla Ciepła” dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu oraz uwzględniając postanowienia regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej od 01 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa wysokość zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody wodociągowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu, tj.:

 • dla lokali mieszkalnych z kwoty 19,22 zł/m3 na kwotę 21,23 zł/m3
 • dla lokali mieszkalnych w najmie z kwoty 15,63 zł/m3 + podatek VAT na kwotę 17,26zł/m3 + podatek VAT
 • dla wszystkich lokali użytkowych z kwoty 15,63zł/m3 + podatek VAT na kwotę 17,26 zł/m3 + podatek VAT.

Na podstawie uchwały nr XVIII/181/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2019r. uchyla się uchwałę Nr XVII/168/2019 z dnia 29 października 2019r. zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015r. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty od dnia 01 stycznia 2020r. wprowadza się następujące zmiany jak:

PLIK DO POBRANIA:

 • UCHWAŁA NR XVIII/181/19 
  RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
  z dnia 21 listopada 2019 r.
  zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

 

 

 


 

  

do góry  |