AKTUALNOŚCI
  

Ogłoszenie o przetargu
20.05.2014


    

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"
w Wałbrzychu z siedzibą przy al. Podwale 1 w Wałbrzychu
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA
WIECZYTEGO UŻYTKOWANIA:

 • niezabudowanej działki gruntu o nr 240/109 w obrębie 47 Podzamcze,
 • powierzchnia działki : 696m2,
 • położenie działki : w rejonie ul. Fortecznej,
 • działka jest ujęta w KW Nr SW1W/00063030/7.

Cena wywoławcza wartości prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej wynosi :
92.680,00 zł/netto plus podatek VAT

Uczestnicy licytacji są zobowiązani do:
1) wpłacenia na konto Spółdzielni : BGŻ o/ Wałbrzych Nr 92 20300045 1110000000 879500
do dnia 09.06.2014r. wadium w wysokości 10.000,00zł,
2) okazania Komisji w czasie przetargu :

 • dowodu wpłacenia wadium,
 • Dowodu osobistego, na podstawie którego Komisja może zidentyfikować uczestnika przetargu,
  a jeśli w przetargu uczestniczy przedstawiciel firmy, który jest uprawniony do jej reprezentowania :
  Dowodu osobistego wraz z dokumentem określającym status prawny firmy ( wypisem z ewidencji
  działalności gospodarczej, CEIDG lub z KRS ) i ewentualnie dokumentem uprawniającym
  uczestnika przetargu do reprezentacji firmy,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie prawa
  wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych", który jest dostępny do wglądu w siedzibie
  Spółdzielni - pok. 39,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z Ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Rozdział 3 - Prawo
  pierwokupu nieruchomości ).

Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr 240/109 odbędzie się w trybie zapisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2014r. w siedzibie Spółdzielni
( adres jw. ) o godz. 12oo w sali nr 44 . Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeśli wygrywający licytację uchyli się od zawarcia notarialnej, warunkowej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w ciągu trzydziestu dni, licząc od daty zawiadomienia Go o zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni wyniku przetargu . Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny zakupu w/w prawa. Nabywający pokrywa wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do sporządzenia i zawarcia notarialnej, warunkowej, umowy sprzedaży w/w prawa, oraz koszty zawarcia
aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży tego prawa, w przypadku gdy Gmina Wałbrzycha nie skorzysta z prawa pierwokupu do zbywanej nieruchomości niezabudowanej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

 


 

  

do góry  |