AKTUALNOŚCI
  

Kolejna edycja Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego
20.08.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu aktywnie włączyła się do kampanii informacyjnej dotyczącej Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Inicjatorem kampanii jest Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, która opracowała i zgłosiła w tym roku dwa projekty. Jeden obejmuje instalację monitoringu na osiedlu Podzamcze a drugi budowę siłowni zewnętrznej.

Tym razem wałbrzyszanie mogą rozdysponować 5 milionów złotych - 3 miliony zł na projekty lokalne i 2 miliony zł na projekty ogólnomiejskie. Podział środków na poszczególne dzielnice uzależniony jest od liczby mieszkańców. Dla Podzamcza jest to kwota 540 000 zł.
Zachęcamy gorąco wszystkich mieszkańców naszego osiedla do głosowania na wskazane wyżej projekty.

Wybrane informacje dotyczące zasad głosowania:

Projekty oceniane będą w drodze głosowania, które odbędzie się w dniach od 1 do 10 września 2014 r.
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który ukończy do dnia zakończenia głosowania 16 rok życia.

Głosować można tylko jeden raz, maksymalnie na 3 projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim i 3 projekty zadań o charakterze lokalnym.

Na projekty z listy zadań o charakterze lokalnym mogą głosować tylko mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.

Głosować można:

  1. przez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach,

  2. w formie elektronicznej,

  3. korespondencyjnie.

Wykaz lokali, w których będzie przeprowadzane głosowanie, podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 10 dni przed terminem głosowania.

Karty do głosowania elektronicznego zostaną udostępnione na stronie internetowej http://wbp.um.walbrzych.pl . Odnośnik do strony udostępniony zostanie również na głównej stronie Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Głosownie korespondencyjne polega na wysłaniu pocztą wypełnionych kart do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu; Pl. Magistracki 1; 58-300 Wałbrzych. O ważności głosu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Głosujący otrzyma karty do głosowania w lokalach, o których mowa wcześniej.
Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania (jedną kartę na projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim i drugą kartę na projekty zadań o charakterze lokalnym). Wzory kart do głosowania: „Karta do głosowania - projekty ogólnomiejskie” i „Karta do głosowania – projekty lokalne”.

Na każdej karcie do głosowania w miejscu do tego przeznaczonym głosujący zaznacza wybrane projekty z listy projektów zadań.

Jeżeli na karcie do głosowania zaznaczone zostaną więcej niż 3 projekty głos będzie nieważny. Można głosować na mniejszą liczbę projektów niż 3.

Za nieważne uznaje się głosy:

  1. oddane na innej karcie do głosowania niż wzory, o których mowa w § 12 ust. 2,

  2. wpisane na karcie do głosowania imię nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany,

  3. jedna i ta sama osoba odda kilkakrotnie głos (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów).

  4. oddane przez osobę nie będącą mieszkańcem Wałbrzycha,

  5. oddane na karcie do głosowania korespondencyjnie, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po dniu zakończenia głosowania.

Ustalenie wyników wyboru projektów zadań do realizacji, polegać będzie na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każdy projekt. Liczenia głosów dokona Zespół Weryfikacyjny, o którym mowa w § 9, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1.
Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę punktów aż do wyczerpania puli środków finansowych.
Projekty zadań zostaną umieszczone w projekcie budżetu miasta na 2015 rok i przedłożone przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Radzie Miejskiej Wałbrzycha do uchwalenia, jako zadania przeznaczone do realizacji w 2015 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na http://wbp.um.walbrzych.pl/ 

 


 

  

do góry  |