AKTUALNOŚCI
  

Szanowni Mieszkańcy !
30.03.2015


    
W związku z wprowadzeniem od 1.04.2015r. nowej wysokości indywidualnej opłaty eksploatacji dla lokali w poszczególnych nieruchomościach oraz nowej wysokości indywidualnej opłaty za dźwig dla poszczególnych nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" Zarząd spółdzielni wyjaśnia że:
 • realizując obowiązek wynikający z art. 4 ust.41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
  spółdzielniach mieszkaniowych prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencje i rozliczenie
  przychodów i kosztów dotyczących eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości,
 • spółdzielnia sporządza odrębnie plany finansowe dla każdej nieruchomości na każdy rok
  obrotowy w zakresie kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania każdej nieruchomości.

Opłata eksploatacji uwzględnia:

 1. planowane koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości na 2015r. ( zgodnie z art. 4 wyżej
  cytowanej ustawy),
 2. planowane pożytki nieruchomości z tytułu użytkowania części wspólnej nieruchomości oraz
  przychody z działalności gospodarczej dla członków (zgodnie z art. 5 wyżej cytowanej
  ustawy ),
 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami eksploatacji i
  utrzymania danej nieruchomości za 2014r. ( zgodnie z art.6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy)

Planowane koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości na 2015r. obejmują koszty:

 • utrzymania czystości,
 • konserwacji i przeglądów budynków ( roboty stolarskie, roboty szklarskie, utrzymanie instalacji centralnego
  ogrzewania, ciepłej wody i wodno-kanalizacyjnej, utrzymanie instalacji elektrycznej, nadzory, konserwację
  oświetlenia parkowego na nieruchomości, roboty związane z utrzymaniem terenu, konserwację i naprawy drzwi
  wejściowych, przeglądy okresowe wentylacji, instalacji gazowej i elektrycznej, przeglądy p.poż., naprawy i
  konserwacje domofonów, projekty inżynierii ruchu na osiedlu, przeglądy pięcioletnie),
 • deratyzacji i dezynfekcji,
 • ubezpieczenia majątku,
 • ogólne spółdzielni,
 • podatki i opłaty,
 • pozostałe koszty eksploatacji nieruchomości

W 2015 roku zgodnie z prawem budowlanym zaistniała konieczność wykonania pięcioletnich przeglądów budowlanych na wszystkich budynkach na naszym osiedlu oraz przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji elektrycznych części wspólnych dla nieruchomości Basztowa 45-47, 49-51, Basztowa 48-64, Blankowa 11-19,23-41,Blankowa 8-18-20-32 , Grodzka15-37, 39-57, Grodzka 5-7, 9-11, Grodzka 59-61, 63-65, Hetmańska 2-4,Hetmańska 6-26, 54-68, Palisadowa 21-2-,33-45, Palisadowa 2-16, 18-28-30-46, Palisadowa 71-93, Palisadowa 72-80, 82-90, 92-104, Palisadowa 95-99a, . Bieżące utrzymanie budynków oraz instalacji i wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem przeglądy pięcioletnie gwarantują utrzymanie substancji mieszkaniowej w dobrym stanie oraz bezpieczeństwo zamieszkiwania dla naszych mieszkańców ale jednocześnie powodują wzrost opłaty eksploatacji.

Mając na uwadze poprawę funkcjonalności naszego osiedla przewidziano także dla niektórych nieruchomości
( Basztowa 17-37, Blankowa 44-48a, Forteczna 2-20, 22-40 Senatorska 3-21,Grodzka 4-20, 22-40, 42-54, Palisadowa 71-93, ) sporządzenie projektu inżynierii ruchu (oznakowanie) lub kontynuację prac w tym zakresie rozpoczętych w 2014r.

Na wysokość opłaty eksploatacji mają wpływ również pożytki nieruchomości z tytułu użytkowania części wspólnej ( najem piwnic, wnęk, pomieszczeń technicznych, ekspozycja reklam na części wspólnej) oraz przychody z działalności gospodarczej spółdzielni przeznaczane dla członków (tj. najem lokali użytkowych , dzierżawy terenów, ekspozycje reklam itp.). Powodują one obniżenie opłaty eksploatacji.

Na poziom opłaty eksploatacji ma również wpływ wypracowana na koniec roku 2014 nadwyżka przychodów nad kosztami, która powoduje obniżenie opłaty eksploatacji na 2015r lub nadwyżka kosztów nad przychodami, która powoduje wzrost opłaty eksploatacji w 2015r. zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Opłata za dźwig

Opłata za dźwig ustalana jest odrębnie dla poszczególnych nieruchomości wg zasady jednakowo na każdy lokal
zgodnie z planem finansowym na 2015r. Opłata za dźwig dla parterów i pierwszych pięter uwzględnia bonifikatę
zgodnie z § 20 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości
opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu.

Koszty utrzymania dźwigów obejmują:

 • planowane koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów (tj. konserwację dźwigów, odpis na fundusz remontowy
  dźwigów oraz dozór techniczny) na 2015 rok dla poszczególnych nieruchomości,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania dźwigów za 2014
  rok ( zgodnie z art.. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"
w Wałbrzychu


 

  

do góry  |