AKTUALNO�CI
  

ROZLICZENIE KOSZT�W OGRZEWANIA


    
Okres rozliczeniowy koszt�w ogrzewania 2016/2017 zako�czy� si� z dniem 31.05.2017r.

Na dat� odczytu, tj.na dzie� 31.05.2017r. ka�dy podzielnik zarejestrowa� w pami�ci urz�dzenia zu�ycie jednostek, a nast�pnie zosta� wyzerowany.

Od dnia 01.06.2017r. ka�dy podzielnik zaczyna nalicza� jednostki od zera - na nowy okres rozliczeniowy (2017/2018).

Jak sprawdzi� warto�� odczytu? 
http://www.minol.pl/pub/dok/m7radio-instrukcjadlalokatora.pdf 

W okresie rozliczeniowym 2016/2017 SEZON GRZEWCZY trwa� od 22-23 wrze�nia 2016r. (w��czenie ogrzewania) do 15 maja 2017r. ( wy��czenie ogrzewania) .

Podstaw� do rozliczenia koszt�w ogrzewania stanowi Regulamin rozliczania koszt�w energii cieplnej w zasobach Sp�dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wa�brzychu. https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm    

 

DOBRE RADY - do�wiadczenia z wielu lat praktyki http://www.minol.pl/main.php?idk=256  

wietrzenie, korek cieplny, strata ciep�a przez okna, temperatura pomieszczenia, uszczelnienie i przeci�gi, wych�odzone pomieszczenia, zawory termostatyczne, ogrzewanie w pomieszczeniach u�yteczno�ci og�lnej, wilgotno�� powietrza, kiedy nie ma Pa�stwa w domu, powietrze w zapowietrzonym grzejniku, woda ciep�a, woda zimna

Utrzymuj�ce si� warunki pogodowe mog� spowodowa� za okres rozliczeniowy 2016/2017 wzrost koszt�w ogrzewania w por�wnaniu do poprzednich okres�w.

W zwi�zku z tym przypominamy, i�

Regulamin rozliczania koszt�w energii cieplnej w zasobach SM Podzamcze w Wa�brzychu ( �7 ust. 3.1.1.) dopuszcza - na podstawie pisemnych o�wiadcze� odbiorc�w indywidualnych - zwi�kszenie indywidualnych op�at zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy. Pisemne o�wiadczenia mo�na sk�ada� w Biurze Obs�ugi Interesanta pok. nr 25 (tel. 74/ 664 72 53).

 

WA�NE DLA NOWYCH U�YTKOWNIK�W

Po zako�czeniu okresu rozliczeniowego firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. sporz�dza jedno rozliczenie indywidualne dla lokalu, a wynik rozliczenia ksi�guje si� na koncie nabywcy lokalu. Strony transakcji zbycia/nabycia lokalu uzgadniaj� mi�dzy sob� spos�b rozliczenia wyniku bez anga�owania Sp�dzielni we wzajemne zobowi�zania stron (� 13 ust.1 Regulaminu). Zatem, odczyt stanu podzielnik�w koszt�w ogrzewania sporz�dzony przez strony transakcji (zapisany w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu) nie obliguje Sp�dzielni do podzia�u koszt�w ogrzewania, a jedynie dla stron dokonanej transakcji mo�e stanowi� pomoc do dokonania rozliczenia mi�dzy sob�.

W przypadku pyta� i w�tpliwo�ci prosimy o kontakt:

  • Dzia� Rozlicze� Medi�w i Analiz, tel. 74/ 66 47 251 – w/s sposobu rozliczania koszt�w ogrzewania
  • Dzia� Techniczny, tel. 74/ 66 56 962 – w/s technicznych
  • Czynsze, tel. 74/66 56 975 – w/s konta finansowego, ksi�gowania wyniku rozliczenia.

   

Rozliczenie koszt�w ogrzewania na indywidualnych odbiorc�w sporz�dza firma Minol ZENNER Sp. z o.o.

Biuro firmy Minol ZENNER Sp. z o.o. w Wa�brzychu ( Al. Podwale, barak przy SM „Podzamcze”) czynne od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach od 8,00 do 13,00.

Telefon kontaktowy 74/ 66 440 22

 


PLIK DO POBRANIA:


"JAK KORZYSTA� Z PODZIELNIK�W KOSZT�W OGRZEWANIA” poradnik opracowany przez Zesp� Specjalist�w Stowarzyszenia ds. Rozliczenia Energii (kwiecie� 2009) http://www.minol.pl/main.php?idk=300 

 


 

  

do g�ry  |