BIEŻĄCE KOMUNIKATY  


  
 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu od dnia 30.04.2024 r. ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne ogranicza dostawę ciepła do budynków na terenie osiedla do ilości niezbędnej na przygotowanie c.w.u..

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu od dnia 30.04.2024 r. ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne została wyłączona kotłownia przy ul. Porcelanowej 11 w Wałbrzychu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu od dnia 15.05.2024 r. rozpocznie się wyłączanie instalacji grzewczych c.o. w zasobach SM „Podzamcze”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu, organizowane w trzech częściach w dniach: 06.05.2024 r., 08.05.2024 r., 13.05.2024 r.

Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w gablotach na klatkach schodowych.

Uprawnienia Członków Spółdzielni związane z Walnym Zgromadzeniem reguluje Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut Spółdzielni.

Projekty uchwał i sprawozdania, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia dostępne są do wglądu dla członków w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu w "Strefie Członkowskiej".


Udostępnienie do użytkowania parkingu przy ul. Grodzkiej 59 w Wałbrzychu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 29.01.2024r. o godz. 1500 zostanie udostępniony do użytkowania parking przy ul. Grodzkiej 59 w Wałbrzychu. 
Prosimy wszystkie osoby, którym zostały przydzielone miejsca parkingowe, i które nie podpisały umowy dzierżawy przydzielonego miejsca parkingowe o pilne przybycie – w dniu 29.01.2024r. - do siedziby spółdzielni (I-e piętro, pok. 39), celem podpisania tych umów, i pobrania pilota do bramy wjazdowej, aby osoby te mogły korzystać z omawianego parkingu.

Zarząd S.M. „Podzamcze” 
w Wałbrzychu


KOMUNIKAT

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁOSZENIA LOKALI MIESZKALNYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wszystkie budynki oraz pawilony handlowo-usługowe wchodzące w skład Zasobów Spółdzielni zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu interweniuje w sprawie zaniedbanych terenów nie należących do zasobów Spółdzielni.

Teren osiedla „Podzamcze” jest obszarem w którym funkcjonuje wiele podmiotów zarządzających swoimi nieruchomościami. Jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" bardzo często utożsamiana jest jako zarządca większości terenów i w związku z tym otrzymuje niechlubne uwagi od mieszkańców w zakresie zaniedbanych terenów, które to tereny nie należą do zasobów Spółdzielni. Nie możemy zostawić bez echa takich zgłoszeń. Reagujemy i piszemy pisma o stwierdzonych i zgłaszanych nieprawidłowościach do Straży Miejskiej celem zdyscyplinowania właścicieli terenów do ich uporządkowania.

| skany pism i zdjęć |KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.


Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC)
   
 2. Dbajmy o wietrzenie mieszkań – wietrzmy krótko ale intensywnie. Podczas wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Ważne jest aby głowica termostatyczna była okryta, gdyż jest wrażliwa na zmianę temperatury otoczenia. Istotna jest informacja, że całkowite zakręcenie głowicy nie powoduje wyłączania ogrzewania. 
  W momencie, gdy głowica ustawiona jest na * a temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury wskazanej przez producenta głowicy, głowica włączy się automatycznie, zabezpieczając w ten sposób instalacje przed zamarznięciem. 
  Należy zwrócić szczególną uwagę na typ i wydajność grzejnika oraz położenie lokalu w budynku.
  Każdy grzejnik posiada współczynnik grzejnikowy zależny od jego wielkości- ujety on jest w rozliczeniu za ciepło. Ilość faktycznie zużytych jednostek mnoży się przez ten współczynnik i współczynnik redukcyjny zależny od położenia lokalu w budynku i to dopiero daje ostateczną ilość zużycia jednostek, za które płaci lokator.
   
 3. W celu utrzymania prawidłowego działania zaworu termostatycznego oraz głowicy termostatycznej, należy systematycznie dokonywać sprawdzania stanu technicznego zarówno głowicy jak i zaworu.
   
 4. Grzejniki powinny być odsłonięte.
    
 5. Nie należy okrywać podzielników ciepła mokrymi ręcznikami. Powoduje to szybsze nabicie zużycia jednostek.
   
 6. Pamiętaj, że masz wpływ na zmniejszenie zużycia ciepła w budynki i koszty, które ponosisz. Wysuszyłeś prania - zakręć grzejnik w suszarni. 

OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie.  
W niektórych lokalach bez zgłoszonych do zamieszkiwania osób wodomierze indywidualne zarejestrowały pobór wody wskazujący na zasiedlenie.
Niezgłoszenie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących w lokalu skutkuje m. in.:

 • czasowym przenoszeniem kosztów za wodę na innych mieszkańców danej nieruchomości,
 • nieponoszeniem kosztów za wywóz odpadów komunalnych i gaz.

W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.
Jeżeli zatem znacie Państwo osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie lub sami jesteście w takiej sytuacji, zgłoście się dzwoniąc do Spółdzielni pod nr tel. 74/66 56 966 do 969 – która poinformuje odpowiednie służby odpowiedzialne za dalsze działania w zakresie pomocy.


UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.
Każdorazowo lokalizacja kontenera winna być uzgodniona z pracownikami Spółdzielni w dziale Eksploatacji pok. nr 2 tel. 74/66 56 984 w godzinach urzędowania.
Powyższe związane jest z dewastacją terenów zielonych, blokowaniem miejsc parkingowych, przejść dla pieszych itp.


Droga pożarowa – nie zastawiaj!

Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.
Nieprawidłowe parkowanie samochodów i zastawianie dróg pożarowych oraz dróg dojazdowych do poszczególnych budynków – w tym do budynków wysokich
– stwarza realne i ciągłe zagrożenie szybkiego dotarcia wozów strażackich do ewentualnego pożaru, a także uniemożliwia rozłożenie drabiny w przypadku pożaru na budynkach wysokich.
Poza tym, za niewłaściwe parkowanie na drogach pożarowych właścicielowi grozi odholowanie na własny koszt oraz mandat karny za łamanie zakazu parkowania i postoju. 
W przypadku pożaru właściciel auta może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych.


 

 


 

  

do góry  |