AKTUALNOŚCI
  

 

  


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12.04.2019r. Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje, że projekt nr RPDS.03.03.04-02-0031/16 pn. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” w ramach:

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0031/16-00 z dnia 27.09.2017r. z późn. zm
został zrealizowany i rozliczony do dnia 10.04.2019r. i uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.206.963,53zł

Całkowity koszt wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu wyniósł 2.585.228,99 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne: 1.626.556,48 zł w tym dofinansowanie 723.280,21 zł
 • Wydatki z funduszu remontowego: 958.672,51 zł

Całkowity koszt wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu wyniósł 1.293.571,38 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne : 918.800,61 zł w tym dofinansowanie 411.585,00zł
 • Wydatki z funduszu remontowego: 374.770,77 zł

Całkowity koszt wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu wyniósł 1.624.193,10 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne: 1.091.890,70 zł w tym dofinansowanie 487.746,78zł
 • Wydatki z funduszu remontowego: 532.302,40 zł

Całkowity koszt wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 95-95a w Wałbrzychu wyniósł 990.734,34 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne: 656.306,35 zł w tym dofinansowanie 293.872,52zł
 • Wydatki z funduszu remontowego: 334.427,99 zł

Całkowity koszt wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 99-99a w Wałbrzychu wyniósł 987.635,24 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne: 648.594,39 zł w tym dofinansowanie 290.478,19zł
 • Wydatki z fundusz remontowy 339.040,85 zł


„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU

 

O PROJEKCIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zawiadamia, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” 
w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskała dofinansowanie do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” – Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) numer wniosku RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16-ZIT AW.

CELE PROJEKTU

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, osiągnięcie poprawy jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych. Ponadto celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a także wzrost jakości i komfortu życia mieszkańców w regionie.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 4.999.791,58 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 2.233.726,36 PLN

PLANOWANE EFEKTY:

 • przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków mieszkalnych przy ulicy Basztowej 2-22, Blankowej 8-18, Blankowej 20-32, Palisadowej 95-95A, Palisadowej 99-99A o łącznej powierzchni użytkowej 18.578,1 m2 i liczbie 332 gospodarstw domowych,
 • zaoszczędzenie energii cieplnej w ilości 15.535,65 GJ/rok,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 864,9 ton równoważnika CO2.

 


Prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Basztowej 2 do 22
25.08.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 28.08.2017r. rozpoczną się prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Basztowej 2 do 22 (strona frontowa oraz szczyty budynku).

W związku z powyższym prosimy o zdemontowanie wszystkich elementów zamontowanych na elewacji jak: anteny, kable, kwiaty itp.
Dostosowanie się do powyższej prośby pozwoli na szybkie i bezkonfliktowe przeprowadzenie w/w prac.

W/w prace wykonywać będzie firma „PORTAL” ze Strzegomia.
Za powstałe uciążliwości przepraszamy.

Administracja


SM "PODZAMCZE" w Wałbrzychu otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację budynków wielorodzinnych
01.08.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że złożony w dniu 30.09.2016r wniosek Spółdzielni o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, pt. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu został pozytywnie oceniony w trybie konkursowym i wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( uchwała nr 4099/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.07.2017r).

Powyższym dofinansowaniem procesu termomodernizacji objęte zostały budynki:

 • przy ul. Basztowej 2-22,
 • przy ul. Blankowej 8-18
 • przy ul. Blankowej 20-32
 • przy ul. Palisadowej 95-95a
 • przy ul. Palisadowej 99-99a.

 


 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PROGRAM REGIONALNY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizacji prac prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oferta powinna zawierać przede wszystkim:

1 Cenę netto/ brutto za wykonanie 1 szt tablicy informacyjnej:
2 a) materiał: DIBOND
3 b) wymiary: 90 x 130 cm
4 Koszt dostawy i/lub informację dot. możliwości odbioru osobistego wraz ze wskazaniem miejsca odbioru
5 Termin realizacji
6 Okres gwarancji

Prosimy o złożenie oferty cenowej w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu,
al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych, w pok. nr 26
lub mailowo na adres: sekretariat@smpodzamcze.com.pl 
do dnia 20.09.2017r. do godziny 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

13.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Palisadowej 99-99a w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

13.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 99-99a w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

12.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Palisadowej 95-95a w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

12.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 95-95a w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

11.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

11.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2-22 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

10.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

10.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

07.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, budowa węzła.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

07.07.2017

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża budowlana.

PLIKI DO POBRANIA:


 


Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej
11.05.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze ” w Wałbrzychu w związku z otrzymanym komunikatem dotyczącym niemożliwości dotrzymania określonego w Regulaminie konkursu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru, m.in. z powodów podanych w zamieszczonym komunikacie, a dotyczącym przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej budynków wielorodzinnych przy ulicy Blankowej 8-18 , 20-32, ulicy Basztowej 2 – 22 oraz ulicy Palisadowej 95-95A i 99-99A uprzejmie informuje, że plany w zakresie termomodernizacji budynków ujętych we wniosku o środki unijne pomimo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu nie uległy zmianom.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’

PLIK DO POBRANIA:

 


Realizacja wniosku o środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze”
14.10.2016

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w wywiadzie prasowym Spółdzielnia Nasza złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer wniosku o dofinansowanie : RPDS.03.03.04-02-0031 / 16. Wniosek został złożony w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 30 września br. tytuł : ,, Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ” - obejmuje kompleksową modernizację budynków, w tym m.inn. : docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych, modernizacja węzłów cieplnych oraz wymiana leżaków, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ogólna wartość wniosku ok. 4 mln. 990 tys. zł., z czego dofinansowanie wyniosłoby około 40% ogólnej wartości.

Mankamentem jest to, że przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to – maj 2017 roku. Ma to bezpośredni wpływ na opóżnienie rozpoczęcia realizacji / w przypadku pozytywnego dla Nas rozstrzygnięcia / kompleksowej termomodernizacji budynków zlokali - zowanych przy ul. Basztowej 2 - 22, Blankowej 8 - 18 oraz Blankowej 20 - 32, Palisadowej 95 – 95 A, a także 99 – 99 A.

Realizacja projektu realnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji co 2 i pyłów oraz zmniejszenia ilości zużycia energii cieplnej, co będzie miało wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez użytkowników.

 


 

  

do góry  |