KOSZTY OGRZEWANIA


  

Rozliczenie kosztów ogrzewania na indywidualnych odbiorców sporządza firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. Biuro firmy Minol ZENNER Sp. z o.o. w Wałbrzychu ( Al. Podwale, barak przy SM  „Podzamcze”) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 13,00. Telefon kontaktowy  74/ 66 440 22  

Firma Minol ZENNER Sp. z o.o. na dzień 31 maja odczytuje stan podzielników, następnie zeruje podzielniki. Od dnia 01 czerwca od stanu "0" rozpoczyna się naliczanie jednostek na nowy okres rozliczeniowy.

JAK SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ WARTOŚĆ ODCZYTU?  http://www.minol.pl/pub/dok/m7radio-instrukcjadlalokatora.pdf    

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Spółdzielni:

 • w/s KONTA FINANSOWEGO, KSIĘGOWANIA WYNIKU ROZLICZENIA - Czynsze, tel. 74/66 56 975

 • w/s SPOSOBU ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA - Dział Rozliczeń Mediów i Analiz, tel. 74/ 66 47 251

 • w/s TECHNICZNYCH - Dział Techniczny, tel. 74/ 66 56 962

Podstawę do rozliczenia kosztów ogrzewania stanowi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu - okres rozliczeniowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

WAŻNE DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. sporządza jedno rozliczenie indywidualne dla lokalu, a wynik rozliczenia księguje się na koncie nabywcy lokalu. Strony transakcji zbycia/nabycia lokalu uzgadniają między sobą sposób rozliczenia wyniku bez angażowania Spółdzielni we wzajemne zobowiązania stron (§ 13 ust.1 Regulaminu). Zatem, odczyt stanu podzielników kosztów ogrzewania sporządzony przez strony transakcji (zapisany w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu) nie obliguje Spółdzielni do podziału kosztów ogrzewania, a jedynie dla stron dokonanej transakcji może stanowić pomoc do dokonania rozliczenia między sobą.

INDYWIDUALNE OPŁATY ZALICZKOWE

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach SM Podzamcze w Wałbrzychu (§7 ust. 3,3) dopuszcza - na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych zwiększenie indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy. PISEMNE OŚWIADCZENIA O ZWIĘKSZENIE INDYWIDUALNYCH OPŁAT ZALICZKOWYCH DLA LOKALI NA DANY OKRES ROZLICZENIOWY można składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 (tel. 74 664 72 53)

WYMIANA / LIKWIDACJA GRZEJNIKA ( ingerencja w instalację grzewczą)

Wymiana / likwidacja grzejnika wymaga zgody Spółdzielni. Informacji udziela Dział Techniczny ( tel. 74/ 66 56 962)

OGRZEWANIE A STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

Brak ogrzewania pomieszczeń lub ich niedogrzewanie w okresie jesienno-zimowym prowadzi do obniżenia stanu technicznego budynków, czego przykładem są np. wilgotne powietrze w lokalu i zagrzybione ściany pomieszczeń.

W celu ochrony stanu technicznego budynków, w Regulaminie (§ 9 ust. 11) określono minimalną ilość jednostek, przyjmowanych do rozliczenia kosztów ogrzewania w części indywidualnej. Nawet w przypadku, gdy na koniec okresu rozliczeniowego podzielniki wskazują 0 jednostek - użytkownik jest obciążony minimalną ilością jednostek, wyliczoną dla lokalu zgodnie z Regulaminem.

PRZYKŁAD:

Na koniec okresu rozliczeniowego w budynku o powierzchni 2.500 m2 na podzielnikach kosztów ogrzewania odczytano 10.000 jednostek.

Tym samym w budynku średnio na 1m2 powierzchni przypadają 4 jednostki

            10.000 jedn. / 2.500 m2 = 4 jedn./m2

Zgodnie z Regulaminem, do rozliczenia lokalu przyjmuje się nie mniej niż 35% średniej ilości jednostek przypadających na 1m2 powierzchni w budynku (również w tych przypadkach, gdy zużycie jest niewielkie lub występuje brak zużycia). Zatem, 35 % z 4-ch jednostek wynosi 1,4 jednostki.

            4 jedn./m2 x 35% = 1,4 jedn./m2

Np. dla lokalu o powierzchni 50 m2 minimalna ilość jednostek do rozliczenia wynosi 70

            50 m2 x 1,4 jed. /m2 = 70 jedn.

W przypadku, gdy w tym przykładowym lokalu na elektronicznych podzielnikach koszów ogrzewania nie odnotowano zużycia jednostek lub odnotowano zużycie nie przekraczające 70 jednostek, to użytkownik zostanie rozliczony z 70 jednostek.

W wyżej opisanym przykładzie przyjęto wartość jednostki rozliczeniowej = 2 zł/jed., tym samym wartość kosztów ogrzewania w części indywidualnej wyniesie 140 zł.

            70 jed. x 2 zł/jed. = 140 zł

Na całkowity koszt ogrzewania każdego lokalu składa się koszt indywidualny (wyliczony na podstawie odczytanych w budynku jednostek) oraz koszt wspólny (wyliczony wg powierzchni mieszkania).

Zatem, warto racjonalnie ogrzewać mieszkanie.

DOBRE RADY

Firma Minol ZENNER sp. z o.o. dzieli się DOŚWIADCZENIEM Z WIELU LAT PRAKTYKI http://www.minol.pl/main.php?idk=256

 • Jak wietrzyć pomieszczenia?
 • Co oznacza „korek cieplny”?
 • Jak zminimalizować straty ciepła przez okna?
 • Jak osiągnąć optymalny komfort cieplny (temperatura pomieszczenia)?
 • Czy uszczelnienie okien i drzwi się opłaca?
 • Czy można uniknąć przeciągów?
 • Co się dzieje podczas wychładzania pomieszczeń?
 • Jak funkcjonują zawory termostatyczne?
 • Ogrzewanie w pomieszczeniach użyteczności ogólnej - wspólna odpowiedzialność˝ mieszkańców.
 • Jak wilgotność powietrza wpływa na indywidualne zapotrzebowanie na ciepło?
 • Jaka jest temperatura w mieszkaniu kiedy nie ma Państwa w domu?
 • Zapowietrzony grzejnik?
 • Jak racjonalne korzystać z ciepłej wody?
 • Jak uniknąć strat wody zimnej ( cieknąca spłuczka z WC, kapiący kran, pranie, zmywanie naczyń, codzienna kąpiel w wannie, prysznic)

"JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA” poradnik opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. Rozliczenia Energii (kwiecień 2009) http://www.minol.pl/main.php?idk=300

PRAKTYCZNE PORADY DLA MIESZKAŃCÓW 


PLIK DO POBRANIA:

·         Wzór karty rozliczeniowej

·         Informacja szczegółowa o rozliczeniu kosztów ogrzewania


OKRES ROZLICZENIOWY 2021/2022

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2021/2022 rozpoczęto 20 września 2021r. (włączenie ogrzewania), tj. 1 dzień wcześniej niż w okresie rozliczeniowym 2020/2021.

Od dnia 01.12.2021r. będą  obowiązywały ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu”, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2021r. nr OWR.4210.29.2021.193.XVII.AM.

W uzasadnieniu podwyżki czytamy:

" Wprowadzenie nowych (wyższych) stawek i opłat za ciepło spowodowane zostało przyczynami od nas niezależnymi, tzn.:

 • znacznym wzrostem opłat z tytułu praw do emisji dwutlenku węgla: tj. ze 119,15 zł/t do 270,46 zł/t (ogółem z 4 942 472 zł na 11 517 573 zł)

 • znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, tj. z 323 zł/MWh do 429 zł/MWh ( ogółem z 1 070 959 zł na 1 488 691 zł/t), netto,

 • znacznym wzrostem cen opału: węgla z 264 zł/t do 330 zł/t oraz gazu z 71 zł/MWh do 212 zł/MWh. Ogółem paliwo zdrożało z 9 257 644 zł do 11 517 573 zł ( netto)

 • wzrostem stawek za materiały i roboty budowlane - o ok. 40% "

Przypominamy, iż w bieżącym roku pierwsza zmiana taryfy obowiązującej od 1 grudnia 2020r., wystąpiła z dniem 14 maja 2021r. i skutkowała wzrostem kosztów na poziomie 5%. Obecna podwyżka wynosi 27,14%. Reasumując, od grudnia 2020r. do grudnia 2021r. dokonane zmiany cen i opłat „Taryfy dla ciepła” skutkować będą ponad 33% wzrostem kosztów za ciepło dostarczane przez PEC S.A. w Wałbrzychu. Wyliczony wskaźnik dotyczy ogółu zasobów na Osiedlu Podzamcze.

Wzrost kosztów za ciepło będzie zróżnicowany w poszczególnych budynkach ( z uwagi na docieplenie budynku - termomodernizacja, zużycie ciepłej wody, różnice w indywidualnym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło).

O zmianie zaliczek zostaną Państwo poinformowani odrębną korespondencją dostarczoną do skrzynek pocztowych.

Od dnia 01.06.2021r. do 30.11.2021r. obowiązują ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu”, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  27 kwietnia 2021r. nr OWR.4210.15.2021.193.XVII.AM ( tj. kontynuacja dotychczasowej taryfy obowiązującej od dnia 14.05.2021r.)

Przypominamy, że istnieje możliwość zwiększenia indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokalu na dany okres rozliczeniowy. Pisemne oświadczenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 (tel. 74 664 72 53)

 


OKRES ROZLICZENIOWY 2020/2021

OKRES ROZLICZENIOWY 2019/2020 

OKRES ROZLICZENIOWY 2018/2019 

OKRES ROZLICZENIOWY 2017/2018

OKRES ROZLICZENIOWY 2016/2017

   


 

  

do góry  |