DEWASTACJE
  

  Dewastacje


    

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2023 r.

            Zarządzający Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz pracownicy kładą duży nacisk na to by tereny będące w naszej obsłudze spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Zagospodarowane tereny zielone, obiekty sportowe, parki, piękne place zabaw, są ważne by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszkania.

            Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą piękną i przyjemną oprawę naszego Osiedla odpowiedzialni są tylko Zarządzający i pracownicy, bo jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.

            Niestety dewastacje i akty wandalizmu w zarządzanym obszarze zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych nie należą do rzadkości.

            Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Spółdzielni w 2023r. były: elewacje budynków i klatki schodowe ( graffiti ), bramy przesuwne do parkingów zamkniętych wraz z napędem , windy osobowe, drzwi wejściowe do budynków i drzwi wiatrołapów, stolarka okienna z PCV , urządzenia zabawowe na placach zabaw, ogrodzenia, kosze na odpadki, tablice zawierające regulaminy, lampy oświetlenia parkowego. Dewastowana jest również roślinność. Nowo nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny są kradzione, niszczone, wyłamywane. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć.

            W  2023 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

 • klatki  schodowe  (niszczona jest malatura i tynki – napisy, graffiti, kradzieże klamek z okien, kradzione    też uszczelki z okien ),

 • instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki a także kamery monitoringu itp.), 

 • graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków również ostatnio docieplonych na klatkach schodowych  ( XI p. ) oraz  napisy  na portalach,

 • drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , niszczone i kradzione są  uszczelki, stopki  i odbojnice,  malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne drzwi, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

 • skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

 • wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

 • tereny zielone + parki + parkingi  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy, bramy przesuwne do parkingów  zamkniętych ,  drzewa,  krzewy ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2023 przedstawiono w załączniku nr 2 o nazwie „dewastacje w 2023 roku”.

            Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, są w pewnym stopniu ograniczane, natomiast zwiększył się zakres dokonywanych dewastacji (graffiti na elewacjach budynków i klatkach schodowych , niszczenie bram przesuwnych do parkingów, kradzieże kamer monitoringów, niszczenie całych skrzydeł drzwi wejściowych itp. ),  co powoduje  także  znacznie wyższe  koszty  ponoszone  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

            Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane w  celu usunięcia  skutków  dewastacji.

            Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji m. innymi w zakresie: roboty ogólnobudowlane , roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku  nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2023 .

Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

 • Łączna  (przybliżona) kwota przeznaczona  na  usuwanie skutków dewastacji  w roku 2012 wyniosła – 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.
 • W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.
 • W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.
 • W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.
 • W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.
 • W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.
 • W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.
 • W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.
 • W roku  2020  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 146 009,16 zł  - zwiększone koszty w porównaniu do roku 2019 to przede wszystkim koszty likwidacji skutków pożarów. Wartość szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota 79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 
 • W roku  2021 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok. 86 706,10 – w tym  kwota dewastacji  w  budynkach  i  na  terenach  to  67.769,96 zł,  natomiast   koszty likwidacji skutków pożaru to kwota 24 561,03 zł.
 • W roku  2022 koszty usuwania dewastacji wyniosły  ok. 69.203,81 zł -  zmniejszenie kosztów  dewastacji o 20,16% w stosunku do roku 2021.
 • W roku  2023 koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 95.368,33zł – zwiększenie kosztów dewastacji o 37,81 %  w stosunku do roku 2022.

Spółdzielnia posiada odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, chroniące mienie przed skutkami dewastacji i wandalizmu.

Z  tytułu tych dewastacji w zasobach mieszkaniowych, w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA na dzień 31.12.2023 r.  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  46.498,30 zł.

Część spraw w zakresie likwidacji skutków dewastacji powstałych w roku 2023, za które otrzymano odszkodowania będzie realizowana w roku 2024.

            Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach od  roku 2011 stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie  przypadków dewastacji  mają  m. innymi :          

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych  po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców, że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/  edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców.

Wałbrzych, 16.01.2024 r.


INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2022r.

            Zarządzający Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz pracownicy kładą duży nacisk na to by tereny będące w naszej obsłudze spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Zagospodarowane tereny zielone, obiekty sportowe, parki, piękne place zabaw, są ważne by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszkania.

            Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą piękną i przyjemną oprawę naszego Osiedla odpowiedzialni są tylko Zarządzający i pracownicy, bo jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.

            Niestety dewastacje i akty wandalizmu w zarządzanym obszarze zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych nie należą do rzadkości.

            Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Spółdzielni są niszczone windy osobowe, wybite szyby i panele w drzwiach wejściowych do budynków, dewastacje klamek i różnego rodzaju uchwytów, dewastacje placów zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzeń, koszy na odpadki, tablic zawierających regulaminy, lamp oświetlenia parkowego. Dewastowana jest również roślinność. Nowo nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny są kradzione, niszczone, wyłamywane. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć. 

            W  2022 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe  (niszczona jest malatura i tynki – napisy,  kradzieże klamek z okien, kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków również ostatnio docieplonych oraz  napisy  na portalach,

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , niszczone i kradzione są  uszczelki, stopki  i odbojnice,  malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne drzwi, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

·          tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  drzewa,  krzewy ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 2 o nazwie „dewastacje w 2022 roku” < (PLIK DO POBRANIA).

            Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, są sukcesywnie  ograniczane, co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

            Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane w  celu usunięcia  skutków  dewastacji.

            Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji m. innymi w zakresie: roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku  nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2022 .

Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

 • Łączna  (przybliżona) kwota przeznaczona  na  usuwanie skutków dewastacji  w roku 2012 wyniosła – 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.
 • W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.
 • W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.
 • W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.
 • W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.
 • W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.
 • W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.
 • W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.
 • W roku  2020  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 146 009,16 zł  - zwiększone koszty w porównaniu do roku 2019 to przede wszystkim koszty likwidacji skutków pożarów. Wartość szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota 79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 
 • W roku  2021 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok. 86 706,10 – w tym  kwota dewastacji  w  budynkach  i  na  terenach  to  67.769,96 zł,  natomiast   koszty likwidacji skutków pożaru to kwota 24 561,03 zł.
 • W roku  2022 koszty usuwania dewastacji wyniosły  ok. 69.203,81 zł -  zmniejszenie kosztów  dewastacji o 20,16% w stosunku do roku 2022.

Spółdzielnia posiada odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, chroniące mienie przed skutkami dewastacji i wandalizmu. Ale składki za powyższe ubezpieczenia obliczane są wprost proporcjonalnie do szkodowości w zasobach Spółdzielni. Jednym słowem im wyższa szkodowość, tym wyższa składka z tytułu ubezpieczenia.

Z  tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA na dzień 31.12.2022 r.  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  10.260,91 zł.

Część spraw w zakresie likwidacji skutków dewastacji powstałych w roku 2022, za które otrzymano odszkodowania będzie realizowana w roku 2023.

Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie  przypadków dewastacji  mają  m. innymi :          

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych 

       po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców, że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/  edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców.

Wałbrzych, 20.01.2023 r.INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2021r.

            Zarządzający Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz pracownicy kładą duży nacisk na to by tereny będące w naszej obsłudze spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Zagospodarowane tereny zielone, obiekty sportowe, parki, piękne place zabaw, są ważne by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszkania.

            Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą piękną i przyjemną oprawę naszego Osiedla odpowiedzialni są tylko Zarządzający i pracownicy, bo jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.

            Niestety dewastacje i akty wandalizmu w zarządzanym obszarze zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych nie należą do rzadkości.

            Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Spółdzielni są niszczone windy osobowe, wybite szyby i panele w drzwiach wejściowych do budynków, dewastacje klamek i różnego rodzaju uchwytów, dewastacje placów zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzeń, koszy na odpadki, tablic zawierających regulaminy, lamp oświetlenia parkowego. Dewastowana jest również roślinność. Nowo nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny są kradzione, niszczone, wyłamywane. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć.  

            W  2021 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe, również  te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek , kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków i portalach, na boksach śmietnikowych  i drzwiach do komór zsypowych.

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , kradzione są  uszczelki, malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

       tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  drzewa,  krzewy ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

·          pożary (uszkodzenie nowej elewacji i stolarki budowlanej w wyniku pożaru).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 2 o nazwie „dewastacje w 2021 roku”.

            Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, są sukcesywnie  ograniczane, co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

            Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane w  celu usunięcia  skutków  dewastacji.

            Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie: roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku  nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2021 .

Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

 • Łączna  (przybliżona) kwota przeznaczona  na  usuwanie skutków dewastacji  w roku 2012 wyniosła – 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.
 • W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.
 • W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.
 • W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.
 • W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.
 • W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.
 • W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.
 • W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.
 • W roku  2020  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 146 009,16 zł  - zwiększone koszty w porównaniu do roku 2019 to przede wszystkim koszty likwidacji skutków pożarów. Wartość szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota 79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 
 • W roku  2021 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok. 86 706,10 – w tym  kwota dewastacji  w  budynkach  i  na  terenach  to  67.769,96 zł,  natomiast   koszty likwidacji skutków pożaru to kwota 24 561,03 zł.

Na skierowane przez Spółdzielnię zawiadomienie do Policji o ustalenie, ściganie i ukaranie  sprawcy  pożaru  uzyskano pisemną odpowiedź, „że wszelkie informacje odnośnie zdarzenia w dniu 16.03.2021r. dotyczące pożaru samochodu przy ul. Hetmańskiej 1, zostaną udostępnione Towarzystwu Ubezpieczeń któremu szkoda została zgłoszona”.

Spółdzielnia posiada odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, chroniące mienie przed skutkami dewastacji i wandalizmu. Ale składki za powyższe ubezpieczenia obliczane są wprost proporcjonalnie do szkodowości w zasobach Spółdzielni. Jednym słowem im wyższa szkodowość, tym wyższa składka z tytułu ubezpieczenia.

Z  tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA na dzień 31.12.2021 r.  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  21 033,60 zł.

Część spraw w zakresie likwidacji skutków dewastacji powstałych w roku 2021 za które otrzymano odszkodowania jest w trakcie  realizacji.

            Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie  przypadków dewastacji  mają  m. innymi :    

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych 

       po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców, że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/ edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz

  informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w 

  klatkach schodowych, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni.  

Wałbrzych, 25.01.2022 r.


INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2020 r.

Problem  dewastacji  występuje  na  terenie  całego  osiedla  od  wielu  już  lat  zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych.

Spółdzielnia  od  2005  roku  podjęła  próbę  oszacowania  skali  zjawiska  orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane  w  celu  usunięcia  skutków  dewastacji.

Od 2010 roku  wyodrębniono w systemie DOM-5  ewidencje robót  po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie  w  dźwigach,  roboty  ślusarskie  w  budynkach, na  terenach  nieruchomości, placów zabaw, parków,  roboty szklarskie,  naprawa  skrzynek  pocztowych,  naprawa  drzwi wejściowych do budynków.  Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku   nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2020 .  

W  2020 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe, również  te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek , kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków i portalach, na boksach śmietnikowych  i drzwiach do komór zsypowych.

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , kradzione są  uszczelki, malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

·          tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

·          pożary ( w pomieszczeniach piwnicznych , na klatkach schodowych, w komorze zsypowej)                                                                                                                             

Lokalizacje  dewastacji  i  ich  koszt  w  roku  2020  przedstawiono w  załączniku  nr 2 -  „dewastacje  w 2020 roku”  

PLIK DO POBRANIA:

            Przypadki  kradzieży oraz  dewastacji  w  budynkach  zgłaszane    przez Spółdzielnię do Policji i  Straży Miejskiej. W wyniku  tych  interwencji  oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży  w  budynkach  i na terenach , są  sukcesywnie  ograniczane , co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

             Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

             Łączna  ( przybliżona )  kwota  przeznaczona  na  usuwanie skutków  dewastacji w roku 2012  wyniosła – 191.635 zł  zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.

            W roku 2013 koszty usuwania dewastacji  wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.

             W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.

            W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

             W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie                               kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.

              W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.

             W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.

             W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.

             W roku  2020 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok.146.009,16 zł – w tym  kwota dewastacji   w   budynkach  i  na  terenach  to  66.367,44 zł ,  natomiast  wartość  szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota  79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 

            Na skierowane przez Spółdzielnię  zawiadomienie  do Policji o ustalenie, ściganie  i  ukaranie  sprawcy  pożaru  wydano  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  dochodzenia , które  również  zostało  zatwierdzone  przez  Prokuraturę  Rejonową  w  Wałbrzychu.

            W uzasadnieniu wydanego postanowienia  podano , iż wysoce prawdopodobne jest,  że  doszło  do  nieumyślnego  zaprószenia  ognia,  a  nie  do  celowego  podpalenia.  

             Ze  względu  na  skutki pożarów  koszty  usuwania  dewastacji  wzrosły o  54.296,08 zł   tj. o  59,20 %  w  stosunku do roku 2019.

             Z  tytułu tych dewastacji w ramach  umowy zawartej z TU S.A. UNIQA  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  32.664,74 zł, część  spraw jest w trakcie  szacowania szkód  - oczekujemy na decyzje o  wysokości  wypłat.

            Porównując  dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach  stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości . Wpływ  na  stopniowe  sukcesywne  ograniczanie  przypadków  dewastacji  mają  m. innymi :          

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych  po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/   edukacja  prowadzona   przez  pracowników  działu BE  w  formie  rozmów  wśród

      mieszkańców  oraz   informacji  o  powstałych  dewastacjach  przekazywanych  w  formie

      ogłoszeń  na tablicach w klatkach schodowych , jak również  na stronie internetowej Spółdzielni.

 


INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2019 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.

Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2019 .

 

W 2019 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, amortyzatory, ruchome progi, przyciski w kasetach wezwań, wybijane szyby w drzwiach dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże lub podpalanie skrzydeł okiennych PCV, kradzieże klamek , kradzione są też uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki oraz zamknięcia szafek z licznikami itp.),
 • graffiti na ścianach zewnętrznych i szczytach budynków, w tym również tych po termomodernizacji , w tzw."tunelach", na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami panele zewnętrzne, tablice domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek, , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2019 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

 

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, w stosunku do lat ubiegłych są sukcesywnie ograniczane , co powoduje także zmniejszenie kosztów ponoszonych na likwidację skutków tych dewastacji.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat koszty te kształtowały się następująco :

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.
W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.

W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 26,56% w stosunku do roku 2015.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł - koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2016.

W roku 2018 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 91.905 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2017.

W roku 2019 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 91.713,08 zł - koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2018.

Zwrócić należy uwagę, że w porównaniu do wcześniejszych lat w grupie robót stolarskich i szklarskich ze względu na wymianę dużej ilości okien PCV na klatkach schodowych i w piwnicach nastąpiło znaczne zmniejszenie kosztów dewastacji w tym obszarze.

Na wzrost kosztów dewastacji w grupie robót ogólnobudowlanych miały dwa przypadki pożarów w wyniku podpalenia komór zsypowych oraz koszty związane usunięciem graffiti na szczycie budynku po termomodernizacji. Z tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA odzyskano wypłaty odszkodowań w wysokości 9.904,84 zł ,

Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza się znaczny spadek tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni

 


 

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2018 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2018 .

 

W 2018 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, amortyzatory, ruchome progi, przyciski w kasetach wezwań, wybijane szyby w drzwiach dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże lub podpalanie skrzydeł okiennych PCV, kradzieże klamek , kradzione są też uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki oraz zamknięcia szafek z licznikami itp.),
 • graffiti na ścianach zewnętrznych i szczytach budynków, w tym również tych po termomodernizacji , w tzw."tunelach", na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami paneli zewnętrznych domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2018 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.

W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.
W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.

W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł i w wyniku podejmowanych od lat interwencji przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

W roku 2018 koszty usuwania dewastacji ogółem wyniosły ok. 91.905 zł i uległy zmniejszeniu o 20,88% , co uzyskano w wyniku działań podejmowanych od wielu już lat przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni.

Zwracamy uwagę, że w obszarze placów zabaw w roku 2018 wzrosła kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji. Wzrost w stosunku do planowanej kwoty 5.000,00 zł wyniósł 23,99% - kwota wzrostu to 1.199,59 zł. Wpływ na powyższe może mieć zwiększająca się z roku na rok ilość zakupionych i montowanych nowych elementów wyposażenia placów zabaw. Dewastacje dotyczą najczęściej drobnych elementów urządzeń.

Z powyższej kwoty odzyskano wypłaty odszkodowań z tytułu "dewastacji" w wysokości 5.295,88 zł , w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

 


 

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2017 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2017 .

 

W 2017 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże skrzydeł okiennych PCV oraz klamek , niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach i zsypach, niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki z licznikami itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami tablice rozmowne domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2017 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2017 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.

W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.
W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł i w wyniku podejmowanych od lat interwencji przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Z powyższej kwoty odzyskano wypłaty odszkodowań z tytułu "dewastacji" w wysokości 10.783 zł , w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają, 
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2016 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2016 .

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

 

W 2016 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane, wewnątrz kabin dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek okiennych, niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( kradzieże przewodów elektrycznych w piwnicach i komorach zsypowych, niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki z licznikami itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane farbami lub mazakami tablice rozmówne domofonów itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2016 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2016 roku".

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.

W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.
W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 4. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

 


 

INFORMACJA 
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2015 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2015 .

W 2015 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane, wewnątrz kabin dźwigów wykonywane są napisy o różnych treściach, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek okiennych, niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( kradzieże przewodów elektrycznych w piwnicach i komorach zsypowych, lamp, wyłączników itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane farbami lub mazakami tablice rozmówne domofonów itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł i pomimo podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano nieznaczne ich zmniejszenie w stosunku do roku 2014 tj. o 0,84%.

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb, jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

 


Wybrane przykłady dewastacji 

 


 

  

do góry  |